London-aftalen

London-aftalens betydning for oversættelse af europæiske patenter

Sprogsystemet i Den Europæiske Patentkonvention (EPK)

Ansøgningerne om europæisk patent kan indleveres på engelsk, tysk eller fransk til Det Europæiske Patentkontor (EPO). Meddelte patenter offentliggøres på ansøgningssproget, men patentkravene skal oversættes til de to øvrige EPO sprog jf. EPK artikel 14(5) og 14(6). Næsten alle 32 EPK-stater kræver imidlertid i overensstemmelse med EPK artikel 65(1), at meddelte patenter oversættes til den pågældende stats nationalsprog. Indlevering af en oversættelse af patentskriftet til det nationale patentkontor (validering) er en forudsætning for, at et konkret patent får gyldighed i den pågældende stat. Oversættelsen af patentskrifter er bekostelig, og det har i lang tid været et ønske hos brugerne at få begrænset oversættelsesomkostningerne.

På denne baggrund aftalte Frankrig, Tyskland, England, Liechtenstein, Monaco, Nederlandene, Schweiz, Sverige og Danmark i år 2000, i den såkaldte London-aftale, at ændre på de meget omfattende krav om oversættelse. Siden hen har Island, Letland, Luxemburg, Slovenien, Slovenien, Kroatien, Finland, Ungarn, Irland, Litauen, Makedonien og Norge også tilsluttet sig aftalen.

London-aftalens indhold

London-aftalen indebærer, at lande, der har enten engelsk, tysk eller fransk som nationalsprog, ikke kan kræve patentbeskrivelsen oversat til andre sprog.

De lande, der ikke har engelsk, tysk eller fransk som nationalsprog, har mulighed for at kræve, at hele patentskriftet skal oversættes til et af disse sprog. Således har Danmark valgt engelsk. Det betyder, at patenter, der er udstedt på tysk eller fransk, skal oversættes til engelsk i forbindelse med validering i Danmark. Herudover kan disse lande vælge, at patentkravene også skal oversættes til landets nationalsprog.

Danmark har som nævnt valgt, at patentskriftet skal foreligge på engelsk, dog skal patentkravene alene indleveres oversat til dansk. Man kan dog som hidtil vælge at indsende en fuld oversættelse til dansk af patentskriftet.

London-aftalens ikrafttræden

London-aftalen trådte i kraft den 1. maj 2008 med virkning for Danmark.

Hvilke patentansøgninger omfatter London-aftalen?

London-aftalen omfatter ansøgninger, der er publiceret som meddelt i det Europæiske Patenttidende, efter aftalen er trådt i kraft for den relevante stat. London-aftalen omfatter således validering af ansøgninger i en konkret EPK stat, når London-aftalen er trådt i kraft for den pågældende stat, før patenter er publiceret som meddelt i det Europæiske Patenttidende.

Et konkret eksempel på danske patenthavers muligheder

London-aftalen omfatter ansøgninger, der er publiceret som meddelt i det Europæiske Patenttidende, efter aftalen er trådt i kraft for den relevante stat. London-aftalen omfatter således validering af ansøgninger i en konkret EPK stat, når London-aftalen er trådt i kraft for den pågældende stat, før patenter er publiceret som meddelt i det Europæiske Frankrig, Tyskland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco og Schweiz har et af de tre EPO-sprog som officielt sprog. For disse lande gælder derfor, at et patent, der er ansøgt og meddelt på engelsk, ikke skal oversættes til fransk eller tysk (ud over patentkravene). Holland, Sverige, Danmark og Island har alle valgt at kræve oversættelse af beskrivelsen til engelsk og patentkravene til deres nationalsprog. Det samme formodes at blive tilfældet for Letland og Slovenien.

En dansk patenthaver, der for eksempel ønsker europæisk patent i Frankrig, Tyskland, England, Holland, Schweiz, Danmark og Sverige, kan derfor indlevere en europæisk patentansøgning på engelsk og ved meddelelse af patentet nøjes med at oversætte patentkravene til fransk, tysk, dansk, svensk og hollandsk.

I forhold til det tidligere krav om oversættelse er der tale om en meget betydelig reduktion i mængden af oversættelse for de virksomheder, der ønsker patentbeskyttelse i de ovennævnte lande.

Yderligere information 

 Sidst ændret: 25. marts 2015
Har du kommentarer til indholdet?