Traktater og forordninger m.v.

Generelt:

TRIPS

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
TRIPs-aftalens formål er at harmonisere reglerne for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Aftalen fastsætter minimumsstandarder for beskyttelsen af de forskellige typer ejendomsrettigheder, som de lande, der er medlemmer af WTO, skal opfylde.

Pariserkonventionen

Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883
Pariserkonventionen er en global aftale fra 1883. Aftalen fastlægger grundlæggende regler vedrørende patenter, brugsmodeller, mønstre, varemærker m.m., herunder konventionsprioritetsprincippet.

WIPO

Link til konventioner og traktater, som administreres af organisationen World Intellectual Property Organization.

WIPOLEX
WIPOs oversigt over medlemslandenes nationale lovgivning samt traktater  

Patent og brugsmodel:

Patentsamarbejdstraktaten, PCT

Patent Cooperation Treaty
Patentsamarbejdstraktaten regulerer et internationalt samarbejde om patentudstedelse. Dette internationale patentsystem administreres af organisationen World Intellectual Property Organization (WIPO).

Den Europæiske Patentkonvention, EPK

European Patent Convention
Den Europæiske Patentkonvention regulerer et europæisk samarbejde om patentudstedelse. Det europæiske patentsystem administreres af det europæiske patentkontor, European Patent Organisation (EPO).

Patent Law Treaty, PLT

Formålet med Patent Law Treaty er at harmonisere og forenkle formalprocedurer vedrørende patentansøgninger.

EU-lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1901/2006 af 12. december 2006 om lægemidler til pædiatrisk brug mv.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 816/2006 af 17. maj 2006 om tvangslicens til udnyttelse af patenter vedrørende fremstilling af farmaceutiske produkter med henblik på eksport til lande med folkesundhedsproblemer

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1610/96 af 23. juli 1996 om indførelse af et supplerende beskyttelses certifikat for plantebeskyttelsesmidler

Varemærke:

Madrid-Protokollen

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of 1989.
Madrid-Protokollen regulerer et internationalt samarbejde om varemærkeregistrering. Det internationale varemærkesystem administreres af organisationen World Intellectual Property Organization (WIPO).

Varemærkeforordningen

Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark.
Varemærkeforordningen regulerer et fælles EF-varemærkesystem. Det fælles EF-varemærkesystem administreres af myndigheden The Office of Harmonization for the Internal Market (OHIM).

Nice-Arrangementet

Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks.
Nice-Arrangementet er en international konvention om klassifikation af varemærker.

Trade Mark Law Treaty, TLT

Singapore Treaty on the Law of Trade Marks.
Formålet med Trade Mark Law Treaty er at harmonisere og forenkle formalprocedurer vedrørende varemærkeansøgninger.

 

Design:

Genève-Aftalen

Geneva Act of the Hague Agreeement Concerning the International Registration of Industrial Designs of 1999.
Genève-Aftalen regulerer et internationalt samarbejde om designregistrering. Det internationale designsystem administreres af organisationen World Intellectual Property Organization (WIPO).

Designforordningen

Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs.
Designforordningen regulerer et fælles EF-designsystem. Det fælles EF-designsystem administreres af myndigheden the Office of Harmonization for the Internal Market (OHIM).

Locarno-Aftalen

Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs.
Locarno-Aftalen er en international aftale om klassifikation af design.

 Sidst ændret: 1. august 2014
Har du kommentarer til indholdet?