1

Hvad kan patenteres – hvornår og hvordan?

Har du gjort en opfindelse – eller har du fået overdraget rettighederne til en opfindelse, så kan du søge om at få patent på opfindelsen. Patentloven kræver, at en række betingelser er opfyldt, for at en opfindelse kan patenteres - nogle af de vigtigste kan du læse om her.

Betingelser for patentering

Først og fremmest skal der være tale om en praktisk nyskabelse – dvs. du skal kunne præsentere eller forklare en praktisk gennemførelse af en idé – og altså ikke blot idéen i sig selv. 

Du kan fx ikke få patent på den idé at lave et viskerblad, som ikke laver striber på ruden, men derimod på en bestemt udformning af viskerbladet, der ikke laver striber.

Nogle opfindelser er på forhånd udelukket fra patentering. Det gælder blandt andet opdagelser, matematiske metoder eller opfindelser, som udelukkende har kunstnerisk eller dekorativt indhold. Der kan heller ikke udstedes dansk patent på computerprogrammer, plantesorter eller dyreracer.

For at du kan få patent, skal opfindelsen være ny – ikke kun i Danmark, men i hele verden. Den må fx ikke have været publiceret i tidsskrifter, patenter eller patentansøgninger, i brochurer eller lignende – ej heller offentliggjort gennem foredrag, udstillinger eller på sociale medier. Opfindelsen må altså ikke være kendt af en ubestemt kreds af mennesker. Opfindelsen skal herudover adskille sig væsentligt fra den kendte teknik på området.

Det afgørende er, hvilken teknik der rent faktisk viser sig at være kendt på ansøgningstidspunktet, ikke hvilken teknik opfinderen havde kendskab til da på opfindelsestidspunktet.

Undersøgelser på forhånd

Mange flere opfindelser end man skulle tro, er allerede kendte. Det er derfor altid en god idé at undersøge, om opfindelsen er helt eller delvis kendt, inden du indsender din patentansøgning. Det kan du fx gøre ved at købe serviceydelsen Dialogsøgning. Her får du -ved at søge sammen med en patent examiner - et indblik i kendte opfindelser på dit tekniske område. Du kan både komme i Taastrup eller Ikast eller gennemføre Dialogsøgning online. 

Under forudsætning af, at du opnår patent på din opfindelse, vil patentet gælde fra ansøgningens indleveringsdato. Dagen efter indleveringen kan du derfor offentliggøre opfindelsen – vise den frem – uden at du mister nogen ret i den forbindelse. Hvis du ønsker at søge patent i udlandet, må du dog være opmærksom på reglerne om offentliggørelse og prioritet, som er omtalt senere.

2

Ansøg om patent

Sådan søger du patent i Danmark

Hvis du ønsker at ansøge om patent på en opfindelse, kan du indlevere din ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen. Det kan du gøre på en af følgende måder:

 • Indlevere din ansøgning elektronisk via vores hjemmeside her
 • Indlevere din ansøgning ved personlig henvendelse i vores officielle åbningstid mellem kl. 09.00 og 16.00
 • Sende din ansøgning med almindelig post til Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup
 • Indlevere din ansøgning via vores automatiske postkasse, som er åben på alle ugedage inklusive lørdage, søndage og helligdage. Den automatiske postkasse er placeret på Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup. 
 • Indlevere din ansøgning elektronisk via e-boks eller til e-mail adressen PVS@dkpto.dk. Vi anbefaler, at elektronisk post altid sendes som sikker post, hvilket du kan læse mere om her. Se mere om specielle forhold ved online/e-mail indlevering,. 

Når du ansøger om patent, skal du betale et grundgebyr, og evt. tillægsgebyr, hvis du har flere end 10 patentkrav. 

Du kan se gældende gebyrer eller ved at kontakte kundeservice på tlf.: 4350 8301.

Gebyrerne tilbagebetales ikke – heller ikke selvom ansøgningen ikke fører til patent.

 

Ansøgningens udformning

En patentansøgning består af følgende bilag:

 • Generelle oplysninger
 • Beskrivelse
 • Evt. tegninger
 • Patentkrav
 • Sammendrag

Teksten kan være på engelsk, dansk, norsk eller svensk. Hvis du vælger at indlevere teksten på et andet sprog end dansk, skal du være opmærksom på, at du senere i forløbet vil blive bedt om at oversætte patentkravene. 

Generelle bestemmelser

Beskrivelse, krav, tegning og sammendrag skal være i format A4 (29,7 x 21 cm) på hvidt papir.  Teksten skal være skrevet med 1 ½ linjeafstand, og alle bilagene skal være så tydelige, at de kan anvendes til trykning.

Hver 5. linje i beskrivelse og krav skal forsynes med linjenummer, ligesom hver side skal nummereres. 

 

 

Generelle oplysninger

Ansøgningen skal omfatte følgende oplysninger:

 • Ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse. Evt. CVR nr., telefon nr. og/eller E-mail (valgfrit)
 • Opfinderens navn og postadresse. Evt. telefonnr. og e-mail (valgfrit).
 • Hvis patentet søges af en anden end opfinderen, skal ansøgerens ret til opfindelsen fremgå af ansøgningen. Det skal også fremgå, at opfinderen er informeret om, at der søges patent på opfindelsen.
 • En tilkendegivelse af, at der er tale om en ansøgning om patent for at blive tildelt en indleveringsdag. 
 • En kort titel på opfindelsen

Flere kan søge i fællesskab. Af praktiske grunde sender vi automatisk al korrespondance til den ansøger, der først er angivet.

Denne ansøger anses herefter som bemyndiget til at modtage meddelelser på de andres vegne. Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du ønsker, at en anden ansøger, eller at alle de andre ansøgere, skal modtage korrespondancen, så skal du oplyse os om dette. Såfremt du vælger at lade dig repræsentere af en fuldmægtig, vil al korrespondance ske med denne.

Beskrivelse

Beskrivelsen skal indeholde en nærmere forklaring af opfindelsen. Du skal forklare, hvad der er kendt i forvejen, hvad der er det nye ved opfindelsen, og hvilken teknisk virkning man opnår ved opfindelsen i sammenligning med den kendte teknik.

Beskrivelsen skal ligeledes indeholde en gennemgang af, hvordan opfindelsen kan realiseres i praksis. Gennemgangen skal være så tydelig, at en fagmand på området kan udøve eller realisere opfindelsen ud fra læsning af beskrivelsen. Indeholder ansøgningen tegninger, skal beskrivelsen indeholde en samlet fortegnelse over disse. Hvis der i beskrivelsen henvises til elementer i tegningerne, skal henvisningen omfatte både elementets navn og dets nummer /henvisningsbetegnelse, se mere her.

Tegning

En tegning skal illustrere opfindelsen. Det er ikke nødvendigt at medtage andre detaljer end dem, der viser principperne i opfindelsen.

Tegningen skal være på separat ark, som holdes adskilt fra beskrivelsen. De enkelte detaljer på tegningen forsynes med tal og/eller bogstaver, så du kan henvise til dem i beskrivelsen. Består tegningen af mere end én figur, skal figurerne nummereres.

Tegningen må ikke indeholde egentlige forklaringer. Det kan dog i ganske særlige tilfælde, som fx i blokdiagrammer være nødvendigt at angive, hvad de enkelte dele viser.

Patentkrav

Et patentkrav skal karakterisere den opfindelse, der ønskes patenteret. Kravet skal bestå af en indledning, der angiver den teknik, som er det nærmeste grundlag for opfindelsen (teknikkens standpunkt). Dernæst en kendetegnende del, som angiver det, der er nyt og specielt for opfindelsen.Den kendetegnende del skal indledes med ordene »kendetegnet ved« som markering af, at herefter følger det, der er nyt. Beskrivelse og krav skal svare til hinanden i angivelsen af, hvad der er nyt.

Flere patentkrav i samme ansøgning

Du kan få patent på både et produkt, apparat, fremgangsmåde (metoder) og anvendelse i samme ansøgning, men hvert patentkrav må kun angå en enkelt af disse kategorier.

Der må gerne være flere patentkrav i samme ansøgning – også af hver sin kategori, forudsat at de angår den samme opfindelse. Kravene skal nummereres i rækkefølge. Patentkrav formuleres typisk på den måde, at det første krav beskriver opfindelsen i den bredeste forstand udelukkende ved hjælp af de tekniske træk (midler), som er nødvendige for at opfindelsen fungerer, sådan som det er forklaret i beskrivelsen. I de efterfølgende patentkrav beskrives de mere detaljerede udførelsesformer af opfindelsen. Hvis du opbygger dit kravsæt på denne måde, er det vigtigt, at de efterfølgende krav indledes med en henvisning til de foregående krav.

Sammendrag

Sammendraget skal indeholde et kortfattet resumé af ansøgningen (højst 150 ord). Det skal fremgå af sammendraget, hvilket teknisk problem der løses, og hvordan det i princippet løses. Det skal ligeledes fremgå, hvor opfindelsen især kan anvendes.

Hvis sammendraget omtaler en tegning, vælges den figur, der bedst illustrerer opfindelsen. Sammendraget skal indeholde henvisningstal til de væsentlige enkeltdele af denne figur.

Sammendraget skal skrives på et separat ark. 

3

Andre rettigheder

Designbeskyttelse

I forbindelse med indlevering af en patentansøgning, bør du endvidere være opmærksom på, at mange opfindelser også har et design (den ydre form), som kan designbeskyttes, hvis du indsender en ansøgning herom og designet i øvrigt opfylder betingelserne for registrering.

Patentansøgningen og designansøgningen bør indsendes samtidig, da de i visse tilfælde kan blokere for hinanden.

Brugsmodelbeskyttelse

En anden måde at beskytte produkter og apparater på er brugsmodelbeskyttelse. Denne beskyttelsesform stiller ikke så store krav til, hvor meget et produkt skal adskille sig fra det, der kendes i forvejen. 

De særlige regler, der gælder for denne beskyttelsesform, fremgår af »Sådan skrives en brugsmodelansøgning«, som du finder her.

4

Sådan behandler vi din patentansøgning

Formalbehandling

Når din patentansøgning er indleveret/indsendt, gennemgår vi den først for formelle mangler. Vi undersøger i den forbindelse, om ansøgningsgebyret samt eventuelt tillægsgebyr for hvert patentkrav ud over 10 er betalt, og om ansøgningen indeholder beskrivelse, krav og sammendrag på dansk eller engelsk.

Bliver ansøgningsgebyret ikke betalt ved indlevering af ansøgningen får du en betalingsfrist på 1 måned.

Står du ikke selv som opfinder, kontrollerer vi, om opfinderen har overdraget retten til at søge patent til dig (via en overdragelseserklæring).

Hvis vi konstaterer mangler i forbindelse med formalbehandlingen, skriver vi til dig - normalt indenfor 1-2 måneder efter indleveringen.

Når alle formelle ting er i orden, går sagen til videre teknisk behandling hos en af vores patent examiners.

Teknisk behandling

Ved den tekniske sagsbehandling undersøger vi, om opfindelsen opfylder de forskellige betingelser for at ansøgningen kan føre til patent, dvs. vi undersøger om opfindelsen er ny, og om den adskiller sig væsentligt fra kendt teknik og kan anvendes industrielt. Herudover vurderer vi, om patentkravet/kravene karakteriserer opfindelsen klart nok, og om beskrivelsen er tilstrækkelig tydelig. Herefter modtager du et brev fra examineren, der fortæller, om ansøgningen kan føre til patent. Det sker normalt 6-10 måneder efter, at du har indleveret ansøgningen. Ofte vil brevet indeholde en liste over nødvendige rettelser og eventuelle tydeliggørelser, men det kan også være, at sagsbehandleren mener, at opfindelsen ikke kan patenteres – fx fordi den er kendt.

Du skal dog i den forbindelse være opmærksom på, at der er tale om en foreløbig vurdering – og altså ikke om en endelig afgørelse. Ønsker du sagen viderebehandlet hos Patent- og Varemærkestyrelsen, skal du under alle omstændigheder svare på brevet – fx med dine argumenter mod sagsbehandlerens argumenter eller ved at foretage de krævede rettelser. Du kan også bede om at få et møde med examineren.

Du må altså gerne ændre i ansøgningen under behandlingen, men du må ikke tilføje nye detaljer eller videreudviklinger af opfindelsen.

Sådan kan der ske en dialog og brevveksling flere gange mellem dig og examiner. Tiden fra indlevering til afgørelse vil typisk ligge mellem 1 og 3 år.

 

Udstedelse af patent

Godkender vi ansøgningen, får du besked om, at patentet kan meddeles.

Det betyder, at patentskriftet offentliggøres, sådan at andre får mulighed for at se, hvad der er udstedt patent på og evt. gøre indsigelse mod patentet.

Du skal betale et publiceringsgebyr, inden vi offentliggør patentskriftet. Du skal også betale årsgebyrer uanset om ansøgningen fører til patent eller ej.

Gebyrstørrelserne kan du finde her

Det samme gælder de årsgebyrer, der skal betales for såvel patentansøgninger som for patenter, for at disse opretholdes. Gebyrerne forfalder til betaling en gang om året i den måned, ansøgningen blev indleveret. Sidste rettidige indbetalingsdag er den sidste dag i måneden.

Alle gebyrer betales forud, men gebyret for de første to år skal dog først betales sammen med gebyret for tredje år, dvs. efter ca. to år.

Der er mulighed for at søge om udsættelse af betaling af årsgebyrer, hvis betalingen vil give dig betydelige vanskeligheder. Det er dog en forudsætning, at du selv er opfinderen.

 

Patentbeskyttelse i flere lande

Et patent udstedt i Danmark giver kun beskyttelse her i landet, ligesom et udenlandsk patent ikke giver nogen beskyttelse her.

I princippet skal du ansøge om at få udstedt patent i hvert enkelt land, hvor du er interesseret i at have eneret til udnyttelse af opfindelsen. Det gør du som udgangspunkt ved at indlevere en patentansøgning på det nationale sprog i hvert enkelt land, du er interesseret i. Der findes imidlertid nogle regionale og internationale patentordninger, som gør det lettere og billigere at opnå patentbeskyttelse i flere lande. 

Overordnet set findes der to væsentlige internationale patentordninger. En international ordning, Patent Cooperation Treaty (PCT), der administreres af World Intellectual Property Organization (WIPO), og en europæisk ordning, den Europæiske Patent Konvention (EPK) der administreres af European Patent Office (EPO). Med disse ordninger er der flere valgmuligheder, når det drejer sig om at ansøge patent i Danmark og i udlandet. Det er også muligt at kombinere de forskellige ordninger. Det kan være en god ide at starte med en dansk ansøgning, som så kan danne basis for en international eller europæisk ansøgning. Fordelen ved det er især, at du på en billig måde får lavet en første vurdering af din opfindelse, inden du beslutter dig for, om du vil betale de noget højere beløb, der er forbundet med at ansøge om patent i flere lande.

Godkendes den danske ansøgning er der gode chancer for, at en tilsvarende ansøgning i andre lande også kan godkendes.

Hvis du vil undgå risikoen for, at en anden kommer dig i forkøbet i udlandet, skal de udenlandske ansøgninger indleveres, inden der er gået et år fra indleveringen af den danske ansøgning. Derved opnås ret til at kræve prioritet fra den danske ansøgning, dvs. at dine udenlandske ansøgninger, hvad angår nyhed og opfindelseshøjde, bliver betragtet som indleveret samtidig med den danske.

Du kan få mere viden om de to internationale ordninger på vores hjemmeside eller du kan ringe til kundeservice på tlf.: 4350 8301.