1

Hvad kan brugsmodelregistreres?

Har du gjort en frembringelse – eller eventuelt fået overdraget rettighederne til en frembringelse, har du ret til at søge om at få en brugsmodelregistrering på frembringelsen. Brugsmodelloven kræver, at en række betingelser er opfyldt, for at en frembringelse kan registreres - Læs om de vigtigste i denne vejledning.

2

Betingelser for brugsmodelregistrering

Først og fremmest skal der være tale om en praktisk nyskabelse – dvs. man skal kunne præsentere eller forklare en praktisk gennemførelse af en idé – og altså ikke blot idéen i sig selv.

Du kan fx ikke få brugsmodel på idéen om et viskerblad, som ikke laver striber på ruden, men derimod på en bestemt udformning af viskerbladet, der ikke laver striber.

Nogle frembringelser er på forhånd udelukket fra brugsmodelregistrering. Det er ikke muligt at få brugsmodelregistreret en fremgangsmåde. Herudover kan der heller ikke registreres en dansk brugsmodel på bl.a. opdagelser, matematiske metoder eller frembringelser, som udelukkende har kunstnerisk eller dekorativt indhold samt computerprogrammer, plantesorter eller dyreracer.

For at du kan opnå en brugsmodelregistrering, skal frembringelsen være ny – ikke kun i Danmark, men i hele verden. Den må fx ikke have været publiceret i tidsskrifter, brugsmodeller eller brugsmodelansøgninger, patenter eller patentansøgninger, i brochurer eller lignende – ej heller offentliggjort gennem foredrag, udstillinger eller anden form for udnyttelse. Frembringelsen må altså ikke være kendt af en ubestemt kreds af mennesker.

Frembringelse skal herudover adskille sig tydeligt fra den kendte teknik på området. Det er afgørende, hvilken teknik der rent faktisk viser sig at være kendt på ansøgningstidspunktet, ikke hvilken teknik frembringeren havde kendskab til da han/hun gjorde frembringelsen.

Du kan enten søge om at få din frembringelse registreret som brugsmodel uden prøvning eller som brugsmodel med prøvning. Ved en registrering uden prøvning foretages en formalitetsbehandling og et teknisk eftersyn. Ved en registrering med prøvning foretages udover formalitetsbehandling og  teknisk eftersyn også en nyhedsundersøgelse og en registrerbarhedsvurdering  for at undersøge om betingelserne om, at frembringelsen er ny og adskiller sig tydeligt fra kendt teknik, er opfyldt. 

Undersøgelser på forhånd

Mange flere frembringelser end man skulle tro, er allerede kendt. Det er derfor altid en god idé at undersøge, om frembringelsen er helt eller delvis kendt – før du indsender brugsmodelansøgningen. 

Du kan fx komme til Patent- og Varemærkestyrelsen i Taastrup eller Ikast og få foretaget en dialogsøgning, hvor du sammen med en sagsbehandler undersøger, hvad der eksisterer af kendt teknik inden for det område, du beskæftiger dig med. Dialogsøgningen er en service, du skal betale for.

Under forudsætning af at du opnår brugsmodelregistrering på din frembringelse, vil brugsmodellen gælde fra ansøgningens indleveringsdato. Dagen efter indleveringen kan du derfor offentliggøre frembringelsen – vise den frem – uden at du mister nogen ret i den forbindelse.

Hvis du ønsker at søge om brugsmodel i udlandet, skal du være opmærksom på reglerne om offentliggørelse og prioritet. Disse er omtalt nedenfor.

3

Ansøgningens udformning

En brugsmodelansøgning består af følgende bilag:

 • Beskrivelse
 • Evt. tegninger
 • Brugsmodelkrav
 • Sammendrag

Teksten kan være på engelsk, dansk, norsk eller svensk. Hvis du vælger at indlevere teksten på et andet sprog end dansk, skal du være opmærksom på, at du senere i forløbet vil blive bedt om at oversætte hele din ansøgning til dansk.

Se også eksemplet under punkt 9.

Beskrivelse

Beskrivelsen skal indeholde en nærmere forklaring af frembringelsen. Du skal forklare, hvad der er kendt i forvejen, hvad der er det nye ved frembringelsen, og hvilken teknisk virkning man opnår ved frembringelsen i sammenligning med kendt teknik.

Beskrivelsen skal ligeledes indeholde en gennemgang af, hvordan frembringelsen kan realiseres i praksis. Gennemgangen skal være så tydelig, at en fagmand på området ved læsning af beskrivelsen kan udøve eller realisere frembringelsen. Ofte er det nødvendigt at tydeliggøre beskrivelsen ved hjælp af en eller flere tegninger.

Tegning/fotografier

En tegning skal illustrere frembringelsen. Det er ikke nødvendigt at medtage andre detaljer end dem, der viser principperne i frembringelsen.

Tegningen skal være på separat ark, som holdes adskilt fra beskrivelsen.

De enkelte detaljer på tegningen kan forsynes med tal og/eller bogstaver, så du kan henvise til dem i beskrivelsen. Består tegningen af mere end én figur, er det en god idé at nummerere figurerne.

Tegningen må ikke indeholde egentlige forklaringer. Det kan dog i ganske særlige tilfælde, som fx i blokdiagrammer ,være nødvendigt at angive, hvad de enkelte dele viser.

Brugsmodelkrav

Et brugsmodelkrav skal karakterisere den frembringelse, du ønsker registreret. Kravet skal bestå af en indledning, der angiver den teknik, som er det nærmeste grundlag for frembringelsen (teknikkens standpunkt). Dernæst en kendetegnende del, som angiver det, der er nyt og særligt for frembringelsen.

Den kendetegnende del skal indledes med ordene »som er ny ved« eller »kendetegnet ved« som markering af, at herefter følger det, der er nyt. Beskrivelse og krav skal svare til hinanden i angivelsen af, hvad der er nyt.

Flere brugsmodelkrav i samme ansøgning

Du kan få brugsmodel på både et produkt, apparat og anvendelse i samme ansøgning, men hvert brugsmodelkrav må kun angå en enkelt af disse kategorier.

Der må gerne være flere brugsmodelkrav i samme ansøgning – også af hver sin kategori, forudsat at de angår den samme frembringelse. Kravene skal så nummereres i rækkefølge. Brugsmodelkrav formuleres typisk på den måde, at det første krav beskriver frembringelsen i den bredeste forstand udelukkende ved hjælp af de tekniske træk (midler), som er nødvendige for at frembringelsen fungerer sådan som det er forklaret i beskrivelsen. I de efterfølgende brugsmodelkrav beskrives de mere detaljerede udførelsesformer af frembringelsen. Hvis du opbygger dit kravsæt på denne måde, er det vigtigt, at de efterfølgende krav indledes med en henvisning til de foregående krav.

Sammendrag

Sammendraget skal indeholde et kortfattet resume af ansøgningen (højst 150 ord). Det skal fremgå af sammendraget, hvilket teknisk problem, der skal løses, og hvordan det i princippet løses. Det skal ligeledes fremgå, hvor frembringelsen især kan anvendes.

Hvis sammendraget omtaler en tegning, vælges den figur, der bedst illustrerer opfindelsen. Sammendraget skal indeholde henvisningstal til de væsentlige enkeltdele af denne figur.

Sammendraget skal skrives på et separat ark.

Generelle bestemmelser

Beskrivelse, krav, tegning og sammendrag skal være i format A4 (29,7 x 21 cm). Teksten skal være udført i sort maskinskrift eller tryk på hvidt papir og være egnet til trykning.

Hver side af beskrivelsen og krav skal nummereres. 

Endelig skal beskrivelse, krav, tegninger og sammendrag hver begyndes på en ny side.

 

4

Sådan søger du om brugsmodel i Danmark

Hvis du ønsker at ansøge om brugsmodel på en frembringelse, skal du indsende din ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen. Det kan du gøre på en af følgende måder:

 • Indlevere din ansøgning elektronisk via vores hjemmeside, se vejledning under punkt 5.
 • Sende din ansøgning til: Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup.

Når du ansøger om brugsmodel, skal du betale et grundgebyr. Du kan få oplysning om de gældende gebyrer her eller ved henvendelse til kundeservice tlf.: 4350 8301.

Gebyrerne tilbagebetales ikke – heller ikke selv om ansøgningen ikke fører til en brugsmodelregistrering.

5

Vejledning til elektronisk ansøgning om brugsmodel

Nedenfor kan du læse om de enkelte trin ved elektronisk indlevering af en ansøgning om brugsmodel .

Introduktion

Vejledning: Navne

Ansøger(e) kan både være en fysisk person eller juridisk person som fx et firma, aktieselskab, universitet og lignende. Hvis du angiver et registreret selskab som ansøger, skal du også angive et CVR-nummer. Har du angivet flere ansøgere, sender vi al korrespondance/breve til ansøger 1. Såfremt du ønsker en anden brevmodtager end ansøger 1, skal du angive det under fanebladet ”Bemærkninger”.

Frembringer(e) kan kun være fysiske personer. Det betyder, at organisationer, selskaber, firmaer og lignende ikke kan stå som frembringere. Der må gerne stå flere frembringere, hvis flere har gjort frembringelsen i fællesskab.

En fuldmægtig kan repræsentere dig over for Patent- og Varemærkestyrelsen. Der skal som udgangspunkt indleveres en fuldmagt. En fuldmægtig kan både være fysiske eller juridiske personer og vil typisk være en advokat eller en patentagent. Har du valgt at lade dig repræsentere af en fuldmægtig vil al korrespondance foregå med denne. 

Referencenr. i denne rubrik kan du angive dit referencenummer.

Vejledning: Ansøgning

Frembringelsens titel skal være kort, saglig og af teknisk art. Titlen må ikke indeholde fantasinavne, personnavne, firmanavne og varemærker. Titlen må maksimalt have 256 karakterer. Hvis titlen er over 256 karakterer, skal du skrive den i bemærkningsfeltet.

På hvilket sprog indleverer du ansøgningen. Du kan i denne rubrik tilkendegive hvilket sprog, du indleverer din ansøgning på. 

Hvilket sprog ønsker du svar på. Du kan i denne rubrik vælge, om vi skal foretage sagsbehandlingen og korrespondancen på dansk eller engelsk.

Forgrening. Du skal udfylde denne rubrik, hvis din brugsmodelansøgning er opstået på grundlag af en tidligere patentansøgning, dvs. en forgrening. Der kan forgrenes fra en dansk patentansøgning eller en europæisk patentansøgning. På denne måde kan din brugsmodelansøgning få en tidligere indleveringsdag (løbedag). Du skal desuden angive nummeret og indleveringsdagen (ansøgt løbedag) for den tidligere patentansøgning. 

Udskillelse/deling af en dansk ansøgning, du skal udfylde denne rubrik, hvis din brugsmodelansøgning er opstået ved enten deling eller udskillelse fra en ældre brugsmodelansøgning (stamansøgning). Din brugsmodelansøgning kan da få en tidligere indleveringsdag (løbedag). Du skal desuden angive nummeret og indleveringsdagen (ansøgt løbedag) for den ældre brugsmodelansøgning. 

Biologisk materiale, Du skal udfylde denne rubrik, hvis din brugsmodelansøgning skal omfatte deponerede prøver af biologisk materiale. Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for deponeringen. Disse regler samt yderligere oplysninger kan du få udleveret hos Patent- og Varemærkestyrelsen. En deponering kan være nødvendig, for at frembringelsen kan anses for at være angivet tilstrækkelig tydeligt i ansøgningen.

Videreførelse af international ansøgning. Du skal udfylde denne rubrik, hvis din brugsmodelansøgning angår en videreførelse af en international ansøgning (PCT-ansøgning). Du skal desuden angive nummeret på den internationale ansøgning, den internationale indleveringsdato og om det er PCT Kap. I eller Kap. II.

Vejledning: Prioritet

Prioritetspåstand. Du skal udfylde denne rubrik, hvis du tidligere har søgt om brugsmodel eller patent på den samme eller delvist samme frembringelse, enten i Danmark eller i udlandet. Du kan så få prioritet fra den tidligere ansøgning, hvis din brugsmodelansøgning indleveres senest et år efter den tidligere ansøgning (prioritetsansøgning). Hvis du ønsker prioritet fra en tidligere ansøgning, skal du oplyse dette ved indleveringen af din brugsmodelansøgning. 

Vejledning: Bilag

Bilag. For at vi kan starte behandlingen af din ansøgning, skal du som minimum tilføje følgende bilag:

 • Dokument kun indeholdende brugsmodelkrav for frembringelsen (bilag)
 • Dokument kun indeholdende beskrivelse af frembringelsen (bilag)
 • Dokument kun indeholdende sammendrag af frembringelsen (bilag)

Publicering af figur. Du skal udfylde denne rubrik for at vælge, hvilken tegning eller hvilket fotografi du ønsker på forsiden af din brugsmodel, når den bliver publiceret.

 

Vejledning: Tillægsgebyrer

Anmodning om prøvning. I denne rubrik kan du vælge, om Patent- og Varemærkestyrelsen skal foretage en prøvning af, om din frembringelse er ny og adskiller sig tydeligt fra det, som var kendt før du indleverede din brugsmodelansøgning.

Tillægsgebyrer. Du har mulighed for at betale eventuelle fornyelsesgebyrer for 1. periode eller 1. og 2. periode, hvis din brugsmodelansøgning har en løbedag, der er mere end 3 år fra indleveringsdagen.

Vejledning: Bemærkninger

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen. Har du behov for at knytte en bemærkning til din ansøgning, kan det gøres her. Du har også mulighed for at tilføje et eller flere PDF-dokumenter til ansøgningen. Vælger du at tilknytte dokumenter, skal du i bemærkningsfeltet beskrive, hvorfor dokumentet er tilknyttet.

Vejledning: Betaling

Vælg betalingsmetode. Du kan vælge at betale for indlevering af din brugsmodelansøgning på tre måder: Via kreditkort, via indbetalingskort eller vis kontoordning.

Vejledning: Kvittering

Kvittering. Din brugsmodelansøgning er modtaget, og du kan downloade din kvittering for modtagelse af ansøgningen.

6

Hvordan behandles brugsmodelansøgningen?

Formalbehandling

Når din brugsmodelansøgning er indleveret/indsendt, gennemgår Patent- og Varemærkestyrelsen den først for formelle mangler. Vi undersøger i den forbindelse, om ansøgningsgebyret er betalt, og om ansøgningen indeholder beskrivelse, krav og sammendrag på dansk eller engelsk.

Bliver ansøgningsgebyret ikke betalt ved indlevering af ansøgningen, har du 1 måneds frist til at betale.

Står du ikke selv som frembringer, kontrollerer vi om frembringeren har overdraget retten til at søge brugsmodel til dig (overdragelseserklæring).

Hvis vi konstaterer mangler i forbindelse med formalbehandlingen, skriver vi til dig, normalt indenfor 1 – 2 uger efter indleveringen.

Når alle formelle ting er i orden, går sagen til videre teknisk behandling hos en af vores sagsbehandlere.

Teknisk behandling

Ved den tekniske sagsbehandling af en brugsmodelregistrering uden prøvning foretager Patent- og Varemærkestyrelsen et teknisk eftersyn, hvor vi undersøger, om din frembringelse dels kan anvendes industrielt, dels falder indenfor det registrerbare område, fx kan fremgangsmåder ikke registreres og ikke omhandle flere uafhængige frembringelser. Herudover vurderer vi, om brugsmodelkravet/kravene karakteriserer frembringelsen klart nok og om beskrivelsen er tilstrækkelig tydelig.

Ved den tekniske sagsbehandling af en brugsmodelregistrering med prøvning foretager vi ud over det tekniske eftersyn også en undersøgelse af, om frembringelsen opfylder betingelserne for,  at frembringelsen er ny og adskiller sig tydeligt fra kendt teknik.

Herefter modtager du et brev fra sagsbehandleren, der fortæller, om ansøgningen kan føre til brugsmodel. Dette sker normalt 2-3 måneder efter, at ansøgningen er indleveret. Ofte vil brevet indeholde en liste over nødvendige rettelser og eventuelle tydeliggørelser.

Du skal være opmærksom på, at der er tale om en foreløbig vurdering – og altså ikke om en endelig afgørelse. Ønsker du sagen viderebehandlet hos Patent- og Varemærkestyrelsen, skal du under alle omstændigheder svare på brevet – fx med dine argumenter mod sagsbehandlerens synspunkter eller ved at foretage de krævede rettelser. Du kan også bede om at få et møde med sagsbehandleren.

Du må altså gerne ændre i ansøgningen under behandlingen, men du må ikke tilføje nye detaljer eller videreudviklinger af frembringelsen.

Sådan kan der ske en dialog og brevveksling flere gange mellem dig og sagsbehandleren. Tiden fra indlevering til afgørelse vil typisk ligge mellem ½ og 1 år for en brugsmodelregistrering uden prøvning og mellem 1 og 2 år for en brugsmodelregistrering med prøvning.

Udstedelse af brugsmodel

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen godkender din brugsmodelansøgning, får du besked om, at brugsmodellen kan registreres.

Det betyder, at et brugsmodeskrift bliver offentligjort, så andre får mulighed for at se, hvad der er registreret som brugsmodel.

Din brugsmodel gælder i tre år fra indleveringsdagen, hvis du herefter ønsker at opretholde din brugsmodel, kan den fornyes i 2 perioder på henholdsvis 3 og 4 år. For disse perioder betales et fornyelsesgebyr.

Se gebyrer

7

Brugsmodelregistrering i andre lande

En brugsmodel udstedt i Danmark giver kun beskyttelse her i landet, ligesom en udenlandsk brugsmodel ikke giver nogen beskyttelse herhjemme.

Hvis du ønsker at videreføre din brugsmodel til udlandet, kan du med fordel få foretaget en prøvning af din brugsmodel, da prøvningen omfatter en nyhedsundersøgelse og vurdering af din brugsmodel.

Hvis du vil undgå risikoen for, at en anden kommer dig i forkøbet i udlandet, skal de udenlandske ansøgninger indleveres, inden der er gået et år fra indleveringen af den danske brugsmodelansøgning. Derved opnår du ret til at kræve prioritet fra den danske ansøgning, dvs. at dine udenlandske ansøgninger, hvad angår nyhed og tydelig adskillelse, bliver betragtet som indleveret samtidig med den danske.

Endelig kan din brugsmodel danne grundlag for patent, såfremt den videreføres til andre lande.

8

Hjælp til at skrive en brugsmodelansøgning

Det kan være en god idé at lave en disposition, når du skal skrive en brugsmodelansøgning. Brug punkterne nedenfor til inspiration. Vi har også skrevet nogle gode råd til hjælp ved udformning af beskrivelse, brugsmodelkrav, sammendrag og tegninger. Rådene er givet med henvisning til eksemplet sidst i vejledningen.

Gode råd

Beskrivelsen

En titel skal angive arten af frembringelsen, altså fx hvilket produkt, der er tale om. Titlen skal være kort og saglig, så den kan forstås af en fagmand.

EKSEMPLER:

"Cykelpumpe", "Pitabrød med fyld", "Bogstøtte", "Næsesalve", "Postkasse".

Man må ikke bruge fantasibetegnelser eller logoer, ("Hurtigpumperen", " Fixuportstøtten" eller lignende), da de ikke forstås af uindviede.

Du skal heller ikke angive det nye eller den virkning, der opnås i titlen:

"Cykelpumpe med teflonstempel ", eller " Postkasse, hvor posten kan indkastes med en hånd ".

Her skal der stå, hvilken art, fx produkt, der er tale om, og hvad produktet bruges til.

FREMBRINGELSENS ANVENDELSESOMRÅDE:

Frembringelsen angår en postkasse med en indkastningslem og en tømningslem på forsiden.

Her forklares, hvordan kendte produkter af samme art er udført.

KENDT TEKNIK:

Ved kendte postkasser åbner indkastningslemmen udad, og man skal derfor bruge to hænder for at indkaste posten.

Nu behøver der ikke være noget "problem" i bogstavelig forstand. Men det skal oplyses, hvad man opnår med den nye frembringelse.

DET TEKNISKE PROBLEM, DER SKAL LØSES:

Med frembringelsen ønskes tilvejebragt en postkasse, af nævnte art, som er lettere at betjene idet man kan lægge posten ind med en hånd.

Her oplyses, hvad der er det nye ved frembringelsen. Det, der angives her, skal svare til indholdet af brugsmodelkravet.

Bemærk, at det er de nye tekniske foranstaltninger, (de nye træk ved konstruktionen eller elementet, den nye sammensætning af midlet), der skal angives og ikke virkningen. Se i øvrigt nærmere i det følgende under afsnittet om brugsmodelkravene.

DEN NYE TEKNIK:

Det nye er, at indkastningslemmen, der på sædvanlig måde er hængslet ved overkanten, åbner indad i postkassen.

Her forklares det, at de nye midler virkelig løser det tekniske problem.

Det skal ikke være nogen videnskabelig redegørelse men blot en forklaring på, at det er de nye tekniske foranstaltninger, der bevirker, at problemet løses. Hvis der er flere brugsmodelkrav, (se senere), forklares deres indhold på samme måde.

DEN TEKNISKE VIRKNING:

Det er derved tilstrækkeligt at bruge en hånd til indlægningen, idet man ikke længere behøver holde indkastningslemmen åben med den anden hånd

Hvis der er tegninger eller fotos med, bør der her være en samlet angivelse af, hvad de enkelte figurer forestiller.

FIGURFORTEGNELSE:

Figur 1 viser postkassen ifølge frembringelsen i perspektiv, 

Figur 2 viser samme postkasse i større målestok set forfra, 

Figur 2a viser et snit langs linien A-A i figur 2,

Figur 2b viser......

I dette afsnit gennemgås et eller flere af de konkrete eksempler på fx produktet, der er vist på tegningen og med direkte henvisning til positionsnumre på tegningen.

Man kan ikke tilføje noget nyt til ansøgningens bilag efter indleveringen, så det er vigtigt at det hele kommer med fra begyndelsen. Beskriv frembringelsens teknik generelt og giv derefter udførelseseksempler. Pas på, at du ikke i den generelle beskrivelse begrænser dig med fx eksakte dimensioner eller bestemte materialevalg. Dem kan man angive, når man senere beskriver den konkrete udførelsesform.

EKSEMPEL

Postkassen er lavet af 0,8 mm jernplade og er 823 mm høj og 425 mm bred.

Denne beskrivelse er ikke god.

Hvis du senere kommer i tanke om, at den lige så godt kunne laves i plast og med andre dimensioner, kan du ikke tilføje disse træk til beskrivelsen.

EKSEMPEL

Postkassen er fremstillet af plast eller metalplade. Den er 50-100 cm høj og 30- 50 cm bred.

En foretrukket udførelsesform er fremstillet i 0,8 mm j ernplade og er 823 mm høj og 425 mm bred.

Her er der ingen snævre begrænsninger i form af materialevalg og dimensioner.

Brugsmodelkrav

Et brugsmodelkrav er en præcis definition af det, brugsmodelregistrerin­gen beskytter.

Formuleringen er vigtig, fordi det er brugsmodelkravene, der fastlægger beskyttelsesomfanget, dvs. hvor meget ny teknik, der er beskyttet af brugsmodelregistreringen.

Et brugsmodelkrav skal angive de træk, der er nødvendige for at den tekniske virkning opnås.

EKSEMPEL:

BRUGSMODELKRAV:

Postkasse (1) med en indkastningslem (2) over en tømningslem (3) på forsiden, hvilken postkasse er ny ved at indkastningslemmen (2), som på sædvanlig måde er tophængslet, åbnes indad i postkassen.

Kravet er delt i to afsnit: Et, der angiver det kendte grundlag (postkassen med lemmene}, og et, der angiver det nye. De to afsnit er adskilt ved ordene er ny ved.

Andre formuleringer kan være lige så gode, fx:

BRUGSMODELKRAV:

Postkasse (1) som på forsiden har en ind kastningslem, der er hængslet for oven, og - under denne - en tømningslem. Postkassen er ny ved, at indkastningslemmen åbnes indad i postkassen.

Det væsentlige er, at de træk, der er nødvendige for virkningen, angives. Her, at lemmen åbnes indad (således at man kan kaste posten ind med en hånd.)

Lad være med kun at angive virkningen i stedet for træk. Det er en fælde, mange falder i:

BRUGSMODELKRAV:

Postkasse (1) med en indkastningslem over en tømningslem på forsiden, som er ny ved at man kun behøver at bruge en hånd for at kaste posten ind i postkassen.

Dette brugsmodelkrav duer ikke, fordi det ikke siger noget om den nye teknik men kun om den virkning, den medfører.

Pas på ikke at begrænse brugsmodelkravets omfang ved at angive detaljer, der ikke er nødvendige for virkningen:

BRUGSMODELKRAV:

Postkasse (l) med en indkastningslem over en tømningslem på forsiden, som er ny ved, at indkastninglemmen, der er udført af 0.8 mm jernplade, åbner indad, idet den i lukket stilling ligger an mod en indadbøjet del af tøm­ ningslemmen, sådan at den danner en vinkel på ca 30 grader med postkassens forside.

Umiddelbart ville de fleste synes, at dette er en korrekt og klar definition af frembringelsens genstand, nemlig den postkasse, firmaet laver.

Men som en angivelse af beskyttelsesomfang et duer det ikke. Nu er det jo kun denne bestemte konstruktion, der er omfattet af beskyttelsen, og ikke alle andre, der kan være lige så gode, og som falder inden for frembringelsens ide.

En postkasse, hvor fx indkastningslemmen ligger an mod en del af post­ kassens forside og ikke mod tømningslemmen,  eller  hvor  lemmen  er udført i 0,6 mm plade, eller hvor den nævnte vinkel er 20 grader og ikke 30,  falder uden for den beskyttelse,  der er defineret ved brugsmodelkravet.

Det betyder, at andre, i hvert fald i princippet, kan lave en sådan post­ kasse uden tilladelse fra brugsmodell ens indehaver.

De nævnte detaljer kan angives i efterfølgende brugsmodelkrav, der er knyttet til det første med indledningen:

"Postkasse ifølge krav 1 …..."

Pas på ubestemte angivelser:

BRUGSMODELKRAV:

Postkasse, som er ny ved lemmen.

Brugsmodelkravet duer ikke, fordi det ikke angiver de nye træk Hvad er det, der er det nye ved lemmen?

Jamen det kan man da læse i beskrivelsen kunne man sige, men det er ikke nok. Brugsmodelkravet skal kunne læses alene, fordi det udgør en definition af registreringens beskyttelsesomfang.

Ja meget gerne. For at lette forståelsen bør man bruge henvisninger til tegningens positionsnumre i parentes.

Postkasse (1), med en indkastningslem (2), over en tømningslem (3)... osv.

Disse henvisninger er ikke begrænsende for kravets omfang, idet de kun er til orientering.

I visse tilfælde kan man formulere et brugsmodelkrav som en ren hen­ visning til en tegning. Det kan man gøre, hvis det er en enkel teknik, fx en bestemt form af en genstand, der er svær at beskrive med ord.

BRUGSMODELKRAV

Postkasse ifølge krav 1, som er ny ved at indkastningslemmens tværsnit har den form, der er vist på figur 2b.

eller:

BRUGSMODELKRAV

Fiskekrog, som er ny ved at modhagerne er udform et som vist på tegningen.

Den sidste form kan dog kun bruges, hvis den udformning, der er vist på tegningen virkelig definerer det nye ved frembringelsen klart og entydigt.

Du kan opstille flere brugsmodelkrav, der er knyttet til det første. De kan være rettet på  forskellige udførelsesfor­mer, detaljer, materialer mm . 

Bemærk! Kun én frembringelse

Man må ikke i samme ansøgning opstille brugsmodelkrav på flere uaf­hængige frembringelser.  I eksemplet der handler om postkassen, kan man således opstille brugsmodelkrav på udførelser, der angår indkast­ningslemmen eller som er logisk knyttet dertil. Man kan derimod ikke opstille krav, der fx angår postkassens fastgørelse til en tilhørende stan­der, idet det repræsenterer en helt anden og uafhængig teknisk pro­blemstilling.

Sammendraget

Sammendraget er et kort resume af den beskrevne frembringelse. Det må ikke fylde mere end 150 ord. Brug gerne - i afkortet form - samme formuleringer som i beskrivelsen. Lav det sidst i beskrivelsen eller på et ark papir for sig. Prøv så vidt muligt at forfatte sammendraget sådan, at man både kan se, hvad der det nye og hvilken teknisk virkning, der opnås.

Skal man så skrive den samme tekst tre gange? (beskrivelse, brugs­modelkrav og sammendrag)

Ja, det ser man i nogle tilfælde. Det skyldes, at beskrivelsen, brugsmo­delkravene og sammendraget skal kunne læses hver for sig og uaf­hængigt af hinanden.

Tegninger eller fotos

Tegninger skal laves med sorte streger på hvidt papir, idet de skal repro­duceres. Brug gerne computertegninger, (fx CAD), hvis du har en god printer.

Lav tegningerne så enkle som muligt. Du skal kun vise det væsentlige. Brug kun positionsnumre, hvis det er nødvendigt og letter forståelsen af beskrivelsen. Undgå egentlige arbejdstegninger, der som regel er for uoverskuelige. Vi stiller ingen krav til tegningers kvalitet, når blot de er tydelige og kan reproduceres. Ofte er en god håndtegnet skitse tilstræk­kelig.

Du kan bruge alle former for papirfotos, også farvebilleder, der dog bli­ ver reproduceret i sort-hvid i brugsmodelskriftet.

Husk at sætte numre på tegninger eller fotos, hvis der er flere.

9

Eksempel

(10) DK 93 00195 U3

(12) Brugsmodelskrift

(19) Danmark, Patentdirektoratet Taastrup

(21) Ansøgningsnr.: 9300195

(22) Indleveringsdag: 07 apr 1993

(24) Løbedag: 07 apr 1993

(41) Alm. tilg. dato: 12 aug 1994

(45) Registreringsdato: 12 aug 1994

(45) Publiceringsdato: 12 aug 1994

(30) Prioritetsoplysninger: -

(73) Brugsmodelindehaver: Alex Jensen A/S, Skibby, Indstrivej 16-24, 4050 Skibby, DK

(72) Frembringer: Holger Storm Andersen, Marbækparken 10, 4050 Skibby, DK

(74) Fuldmægtig: Firma Chas. Hude, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V., DK

(54) Benævnelse: Postkasse

(57) Sammendrag: Frembringelsen vedrører postkasser, hvor det er sædvanligt at indkastnings­lemmen åbner udad. Ifølge frembringelsen åbner indkastningslemmen indad, så postomdeleren ikke behøver at holde undkastnlngslemmen med den ene hånd, medens han kaster posten ind. Desuden er indkastningslemmen skråt­ stillet i den lukkede stilling, siden hol­des lukket af tyngdekraften.

Beskrivelse

Denne frembringelse angår en postkasse med en indkastningslem og en tømningslem på forsiden.

Ved de kendte postkasser af denne art, som er opstillet nær­mest overalt, er det en ulempe, at der skal bruges to hænder til indkastning af post.

Med frembringelsen ønskes der tilvejebragt en postkasse af nævnte art, som er lettere at betjene og således giver bedre arbejdsforhold for postudbringerne .

Dette formål opnås ifølge frembringelse ved, at indkastningslemmen, som på sædvanlig måde er tophængslet, åbnes indad i postkassen.

Det er derved tilstrækkeligt at benytte en hånd til indkast­ningen, idet man herunder ikke mere behøver at holde indkast­ ningslemmen åben med den anden hånd.

Når postkassen udformes som anført i krav 2 opnås, at indkast­ningslemmen, også i den lukkede stilling, af tyngdekraften holdes imod det nævnte anlæg, så det ikke er nødvendigt at holde den lukket, f .eks. imod vindtryk, med andre midler, såsom trykket fra en fjeder.

Krav 3 angiver en udformning af tømningslemmen, som medvirker til, at regnvand afledes på tømningslemmens øverste del.

Det i krav 4 angivne medfører, at regnvand, som rammer ind­kastningslemmen, ledes ned på den øverste skrå del af tøm­ningslemmen uden mulighed for at trænge ind i postkassen.

Frembringelsen skal i det følgende nærmere beskrives med hen­visning til tegningen, hvorpå

 • fig. 1 viser postkassen ifølge frembringelsen i perspektiv,
 • fig. 2 viser samme postkasse i større målestok, set forfra,
 • fig. 2a viser et snit langs linien A-A i fig. 2, og
 • fig. 2b den i cirklen B indkredsede del i fig. 2a i endnu større målestok.

På tegningen ses en postkasse 1 med en indkastningslem 2 og en tømningslem 3.

Det meste af forsiden kan åbnes ved hjælp af tømningslemmen 3, som har en hængselforbindelse 4 forneden, hvormed den er for­ bundet til postkassen. Desuden har tømningslemmen 3 en lås 5, hvormed den i den lukkede stilling, som ses på tegningen, på sædvanlig, men ikke vist måde kan låses til en stang 6, som forbinder postkassens sider 8, 9, og som desuden tjener som anlægsstop for tømningslemmen 3, når denne lukkes.

Den øverste del 10 af tømningslemmen er som især vist på tegningens fig. 2b ombukket i forhold til dens nederste del 11 langs en i brugsstillingen vandret bukkelinie over stangen 6, således at denne øverste del 10 i den i fig. 2b viste lukkede stilling er rettet skråt opad og indad postkassen 1, hvor den slutter i et anlæg 15 for indkastningsemmen.

Som det desuden er vist på tegningen har indkastningslemmen 2 en hængselforbindelse 12 foroven, hvormed den er forbundet med postkassen 1.

Indkastningslemmen har en første, nærmest hængslet 12 belig­gende ombukning 13, samt en anden ombukning 14, som begrænser den nederste del 16 af indkastningslemmen.

Som det fremgår af tegningen, især fig. 2b, kan indkastningslemmen 2 kun åbnes indad postkassen 1. Den første ombukning 13 kan herunder passere den øverste del 10 af den lukkede tømningslem 3 og ved lukningen, som sker ved hjælp af tyngdekraften danner tømningslemmens 3 anlæg 15 stop for indkast­ningslemmens 2 nederste del 16.

Det bemærkes, at den imellem hængselforbindelsen 12 og den første ombukning 13 beliggende øverste del 17 af indkastningslemmen kan lede regnvand ned på den øverste del 10 af tøm­ningslemmen 3, så vandet ikke kommer ind i postkassen 1.

Brugsmodelkrav

 1. Postkasse (1) med en indkastningslem {2) over en tøm­ningslem (3) på forsiden, hvilken postkasse (1) er ny ved, at indkastningslemmen (2), som på sædvanlig måde er tophængslet, åbnes indad i postkassen (1).
 2. Postkasse ifølge krav 1, som er ny ved, at tømningslemmen (3) er bundhængslet, og at tømningslemmens (3) øverste kant i dens lukkede stilling befinder sig indenfor postkassens (1) forside og danner anlæg (15) mod den lukkede indkastningslem (2).
 3. Postkasse ifølge krav 2, som er ny ved, at tømningslemmens (3) øverste del (10) er ombukket i forhold til dens nederste del (11), så den øverste del (10) i den lukkede stilling er rettet skråt opad og indad i postkassen (1).
 4. Postkasse ifølge krav 3, som er ny ved, at indkastningslemmen (2) forneden har en dobbelt ombukning (13, 14), så den del (17) af indkastningslemmen (2), der er over den første, nærmest hængslet (12) beliggende ombukning (13), kan passere den lukkede tømningslem (3), medens den nederste del (16) af indkastningslemmen (2), som er begrænset af den anden ombukning (14), standses af anlægget (15) på tømningslemmens (3) øver­ste kant