COVID-19: Opfølgning på driften hos Patent- og Varemærkestyrelsen

Publiceret 14-06-2020

Vi har tidligere informeret om, at vi i Patent- og Varemærkestyrelsen opretholder normal drift. Det har vi gjort, fordi det er vigtigt for os, at vi alle kommer bedst muligt igennem denne sundhedskrise.

Vi er bekendt med EPO og EUIPOs linjer, og vi følger situationen nøje, så der vil kunne komme ændringer senere. Men vi mener på nuværende tidspunkt, at vi med vores fleksible tilgang og gældende lovgivning håndterer situationen bedst muligt for brugerne.


Normal drift i forhold til frister
Vi arbejder med mange forskellige frister i Patent- og Varemærkestyrelsen. Nogle er lovbundne, andre er internationalt bestemte, og mange vedrører alene vores sagsgange i Patent- og Varemærkestyrelsen. En del af disse frister er automatiseret i vores systemer.

Vi vil i den kommende periode være meget fleksible i forhold til at give fristforlængelser på alle de områder, hvor det er muligt.

Patent- og Varemærkestyrelsen finder dog ikke, at der er behov for særlige dispensationsbestemmelser indenfor de love, bekendtgørelser m.v., som styrelsen administrerer inden for beskyttelse af intellektuelle rettigheder.

Det er vores vurdering, at der allerede i den gældende lovgivning er indbygget bestemmelser, der i udgangspunktet sikrer, at en ansøger eller rettighedshaver, som lider et retstab på grund af manglende overholdelse af en lovbunden frist, kan afbøde dette retstab ved, afhængigt af den pågældende rettighedstype, efterfølgende at begære sin rettighed genoprettet eller ved at indlevere en ny ansøgning.

Hvor tredjemand har ret til at gøre indsigelse mod en ansøgning inden for en lovbestemt frist, har tredjemand ligeledes en mulighed for, på ethvert tidspunkt efter registreringen, at begære denne registrering ophævet.

For så vidt angår de ikke-lovbestemte frister, som er fastsat af styrelsen under behandlingen af ansøgningerne, kan disse, efter en konkret begrundelse og vurdering, forlænges for en ansøger, efter Patent- og Varemærkestyrelsens almindelige praksis for fristforlængelser.

Sammenfattende vurderes de love, bekendtgørelser m.v., som styrelsen administrerer inden for beskyttelse af intellektuelle rettigheder, samt styrelsens behandlingspraksis, tilstrækkeligt robuste og fleksible til at kunne håndtere den nuværende situation. 

Det skal bemærkes, at der indenfor de internationale beskyttelsesordninger findes enkelte lovbundne frister, som styrelsen ikke har mulighed for at påvirke, da disse er reguleret i internationale traktater og aftaler. Sådanne frister må ansøgere derfor selv drage omsorg for at overholde.

Indlevering af ansøgninger m.v.
Vores systemer til indlevering af ansøgninger m.v. fungerer som vanligt, og det vil forsat være muligt at indlevere via løsninger såsom eOLF, E-ansøgningen, e-Boks, eller med almindelig post. Derudover er der mulighed for at indlevere i postkassen i Høje Taastrup samt ved fysisk fremmøde i både Ikast og Taastrup. Vi ved, at eOLF-løsningen kræver, at man anvender sit smartcard, og at ikke alle kan benytte det hjemmefra. Det vil være muligt at skrive til os efter et sagsnummer eller lignende, såfremt det bliver nødvendigt at anvende andre indleveringssystemer end eOLF-løsningen.

Vi håber, at ovenstående giver svar på nogle af jeres spørgsmål, og I er som altid velkomne til at kontakte os – i denne periode helst via e-mail: pvs@dkpto.dk– såfremt I har yderligere spørgsmål.