Behandling af personoplysninger, når du ansøger om et patent

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Patent- og Varemærkestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Patent- og Varemærkestyrelsen 
Helgeshøj Allé 81 
2630 Taastrup 
CVR-nr.: 17039415 
Telefon: (+45) 43 50 80 00 
E-mail: pvs@dkpto.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle din patentansøgning, udstede patenter og vedligeholde patentregisteret.
 • At stille oplysninger om offentliggjorte patenter, herunder ejeroplysninger til rådighed for offentligheden.
 • At gennemføre brugerundersøgelser med henblik på at forbedre vores behandling af sager.
 • At finde fejl i systemer, føre statistik, foretage revision mv.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
 • Patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2019.
 • Hvis du oplyser dit CPR-nummer sker behandling med henblik på entydig identifikation ifølge databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger i form af identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail og telefonnummer
 • Hvis du selv oplyser dit CPR-nummer, behandler vi også dette.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine almindelige personoplysninger til følgende modtagere:

 • Andre offentlige myndigheder, fx Ankenævnet for Patenter- og Varemærker, Erhvervsministeriet, SKAT, politiet, osv.
 • Databehandlere, som på styrelsens vegne behandler de ovennævnte almindelige personoplysninger. Patent- og Varemærkestyrelsen har indgået databehandleraftaler med disse.
 • Dine oplysninger kan blive videregivet i forbindelse med anmodninger om aktindsigt.
 • Enhver kan som udgangspunkt få adgang til de patenter, som offentliggøres og registreres i vores registre, herunder adgang til de personoplysninger, der identificerer ejeren af et patent. Offentliggørelse af rettighederne sker bl.a. gennem vores online register PVSonline.
 • Internationale organisationer og andres landes IP-kontorer inden for rammerne af internationalt samarbejde og aftaler. Vi sender som udgangspunkt kun oplysninger, som vi har en lovbestemt pligt til at offentliggøre og holde tilgængelige for offentligheden.

Vi videregiver kun dit CPR nummer i forbindelse med vores egen brug af den fælles offentlige løsning for sikker digital post.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Patent- og Varemærkestyrelsen overfører dine almindelige personoplysninger i forbindelse med ovenstående behandling til internationale organisationer og andres landes IP-kontorer som beskrevet ovenfor. Videregivelse sker på grundlag af Databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra d.

Hvis en uden for EU og EØS anmoder om aktindsigt, vil dine oplysninger blive videregivet i det omfang vi er forpligtet til dette efter lovgivningen. Videregivelse sker på grundlag af Databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra g. og art. 86.

Idet omfang (ikke-fortrolige) personoplysninger i patenter offentliggøres, herunder i PVSonline, kan oplysningerne tilgås af eller videregives til modtagere uden for EU og EØS, fx i forbindelse med behandling af senere patentansøgninger eller hvis en person eller virksomhed ønsker at foretage en nyhedsundersøgelse af en opfindelse eller at undersøge om et patent er gyldigt. Videregivelse sker på grundlag af Databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra g.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger kommer fra dig selv og fra databaser i Danmark og udlandet.

I den udstrækning, du ikke afgiver dine personoplysninger til behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen i overensstemmelse med ovenstående, vil det ikke være muligt at søge om og evt. få udstedt patent. Hvis vi fra en tredjemand modtager en henvendelse i din sag, og denne henvendelse indeholder oplysninger om dig, vil vi som udgangspunkt videresende en kopi af henvendelsen til dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.

Vi opbevarer dine oplysninger under hensyn til gældende lovgivning, der regulerer vores arbejde, herunder forvaltningsretten, offentlighedsloven, arkivloven og vores internationale forpligtigelser. Den endelige opbevaringsperiode vil derfor blive fastlagt ud fra dette samt under hensyn til, at der fortsat er et formål med opbevaringen. Vi kan oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens saglige behov for opbevaring af oplysningerne, herunder bl.a. behovet for at kunne rekonstruere bortkomne data. Vi lægger også vægt på styrelsens forpligtelse til at holde patenter tilgængelige for offentligheden.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, som du kan gøre brug af, i forhold til Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af personoplysninger om dig.

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Patent- og Varemærkestyrelsen behandler om dig, samt ret til at få adgang til en række yderligere oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Retten til at blive glemt

I visse særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen selv sletter dem. Der er dog som hovedregel ikke mulighed for at slette oplysninger på grund af forvaltningsretten, offentlighedsretten og arkivloven, som gælder for offentlige myndigheder. Du kan derfor ikke få oplysninger slettet, så længe de er nødvendige for at opfylde formålene med Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af dem, eller hvis sletning vil stride mod Patent- og Varemærkestyrelsens forpligtelser efter gældende lovgivning.

Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Patent- og Varemærkestyrelsen fremover – bortset fra opbevaring - kun behandle dine oplysninger under særlige omstændigheder og til særlige formål.

Retten til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af dine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt få overført disse personoplysninger fra Patent- og Varemærkestyrelsen til en anden dataansvarlig.

Ønsker du at gøre brug af en af ovenstående rettigheder, skal du kontakte os. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.