Behandling af personoplysninger, når du deltager i et af Patent- og Varemærkestyrelsens internationale projekter

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Patent- og Varemærkestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Patent- og Varemærkestyrelsen 
Helgeshøj Allé 81 
2630 Taastrup 
CVR-nr.: 17039415 
Telefon: (+45) 43 50 80 00 
E-mail: pvs@dkpto.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 • Udarbejdelse af tilbud og kontrakter.
 • At kunne levere, fakturere og betale ydelser i projektet i henhold til indgået aftale.
 • At kunne tegne en udstationeringsforsikring i henhold til kontrakt.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • Når vi behandler dit CPR-nummer, sker behandling med henblik på entydig identifikation ifølge databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail og telefonnummer, bankkontonummer, CV, foto, fødselsdato, pasoplysninger.
 • Personligt id-nummer, fx dit CPR-nummer.

For langtidsudsendte og evt. deres medfølgende familie behandler vi yderligere oplysninger om sundhedsvilkår for at kunne tegne en udstationeringsforsikring i henhold til kontrakt.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine almindelige personoplysninger til følgende modtagere:

 • Andre offentlige myndigheder, fx Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Økonomistyrelsen, SKAT osv.
 • Databehandlere, som på styrelsens vegne behandler de ovennævnte almindelige personoplysninger. Patent- og Varemærkestyrelsen har indgået databehandleraftaler med disse.
 • Dine oplysninger kan blive videregivet i forbindelse med anmodninger om aktindsigt.
 • Internationale organisationer og andres landes IP-kontorer. Alle de almindelige personoplysninger, vi modtager på dig som projektdeltager, indgår i tilbud og kontrakt. Både donororganisationen for projektet og den lokale samarbejdspartner modtager derfor disse oplysninger.
 • Transportleverandører og hotel, hvis du som projektdeltager skal have booket rejse eller ophold med hjælp fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Vi videregiver dit CPR-nummer i forbindelse med vores egen brug af de fælles offentlige løsninger for bl.a. sikker digital post, løn- eller honorarudbetaling.

Skal du som projektdeltager have udstedt et visum med hjælp fra Patent- og Varemærkestyrelsen, deler vi dine almindelige personoplysninger, herunder dine pasoplysninger samt dit CPR nummer med den ambassade, som udsteder visum, eller den virksomhed, som kan forestå visumansøgningen.

Hvis du er langtidsudsendt rådgiver, og vi skal tegne en udstationeringsforsikring, modtager et forsikringsselskab de sundhedsoplysninger, vi har modtaget om dig og evt. din medfølgende familie.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Overførsel af ovennævnte persondata i forbindelse med internationale projekter til tredjelande eller internationale organisationer sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel 5.

Internationale projekter vedrører oftest samarbejde med usikre tredjelande, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45, hvor de fornødne garantier efter artikel 46, stk. 1, ikke kan sikres.

Overførslen vil i disse tilfælde ske i overensstemmelse med den særlige undtagelsesregel i artikel 49, stk. 1, litra b, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, idet overførslen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af de kontraktretlige forpligtelser, herunder dit arbejde og projektets gennemførelse.

I det omfang, der er tale om EU-finansierede twinningprojekter henvises desuden til EU's Privacy Statement.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger kommer fra dig selv.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.

Vi opbevarer dine oplysninger under hensyn til gældende lovgivning, der regulerer vores arbejde, herunder forvaltningsretten, offentlighedsloven, arkivloven og vores internationale forpligtigelser. Den endelige opbevaringsperiode vil derfor blive fastlagt ud fra dette samt under hensyn til, at opbevaringen af oplysningerne stadig er nødvendigt til formålet. Vi kan oplyse, at vi vil lægge vægt på Patent- og Varemærkestyrelsens objektive behov for opbevaring af oplysningerne, herunder behovet for at sikre, at vi kan rekonstruere tabte data eller rette fejl i data personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, som du kan gøre brug af, i forhold til Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af personoplysninger om dig.

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Patent- og Varemærkestyrelsen behandler om dig, samt ret til at få adgang til en række yderligere oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Retten til at blive glemt

I visse særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen selv sletter dem. Der er dog som hovedregel ikke mulighed for at slette oplysninger på grund af forvaltningsretten, offentlighedsretten og arkivloven, som gælder for offentlige myndigheder. Du kan derfor ikke få oplysninger slettet, så længe de er nødvendige for at opfylde formålene med Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af dem, eller hvis sletning vil stride mod Patent- og Varemærkestyrelsens forpligtelser efter gældende lovgivning.

Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Patent- og Varemærkestyrelsen fremover – bortset fra opbevaring - kun behandle dine oplysninger under særlige omstændigheder og til særlige formål.

Retten til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af dine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt få overført disse personoplysninger fra Patent- og Varemærkestyrelsen til en anden dataansvarlig.

Ønsker du at gøre brug af en af ovenstående rettigheder, skal du kontakte os. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.