Behandling af personoplysninger, når du deltager i IPR-mentorprogrammet

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Patent- og Varemærkestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Patent- og Varemærkestyrelsen 
Helgeshøj Allé 81 
2630 Taastrup 
CVR-nr.: 17039415 
Telefon: (+45) 43 50 80 00 
E-mail: pvs@dkpto.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 • Administration, drift og evaluering af mentorprogrammet, herunder matchning af mentorer og mentees.
 • Markedsføring af mentorprogrammet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
 • Hvis du giver samtykke til, at vi må offentliggøre dine profiloplysninger eller en casestory er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder navn, alder, foto, uddannelse, kompetencer, stilling, ansættelsessted, adresse, e-mail og telefonnummer.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine almindelige personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere, som på styrelsens vegne behandler de ovennævnte almindelige personoplysninger. Patent- og Varemærkestyrelsen har indgået databehandleraftaler med disse.
 • Mentor og mentee modtager hinandens oplysninger i forbindelse med at de matches.
 • Dine oplysninger kan blive videregivet i forbindelse med anmodninger om aktindsigt.
 • Oplysninger om mentorers navn, ansættelsessted, stilling, arbejdserfaring, kompetencer og uddannelse kan blive videregivet til de tværkommunale erhvervshuse, som vi samarbejder med om mentorprogrammet.
 • Hvis du har givet samtykke til det, kan dine oplysninger kan blive offentliggjort i forbindelse med markedsføring og profilering af mentorprogrammet.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Hvis en uden for EU og EØS anmoder om aktindsigt, vil dine oplysninger blive videregivet i det omfang vi er forpligtet til dette efter lovgivningen. Videregivelse sker på grundlag af Databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra g. og art. 86.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger kommer fra dig selv.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.

Vi opbevarer dine oplysninger under hensyn til gældende lovgivning, der regulerer vores arbejde, herunder forvaltningsretten, offentlighedsloven og arkivloven. Den endelige opbevaringsperiode vil derfor blive fastlagt ud fra dette samt under hensyn til, at opbevaringen af oplysningerne stadig er nødvendigt til formålet. Vi kan oplyse, at vi vil lægge vægt på Patent- og Varemærkestyrelsens objektive behov for opbevaring af oplysningerne, herunder behovet for at sikre, at vi kan rekonstruere tabte data eller rette fejl i data personoplysninger

Hvis dine oplysninger er blevet offentliggjort på baggrund af dit samtykke, slettes oplysningerne fra offentliggørelsesstedet, hvis samtykket trækkes tilbage.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, som du kan gøre brug af, i forhold til Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af personoplysninger om dig.

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Patent- og Varemærkestyrelsen behandler om dig, samt ret til at få adgang til en række yderligere oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Retten til at blive glemt

I visse særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen selv sletter dem. Der er dog som hovedregel ikke mulighed for at slette oplysninger på grund af forvaltningsretten, offentlighedsretten og arkivloven, som gælder for offentlige myndigheder. Du kan derfor ikke få oplysninger slettet, så længe de er nødvendige for at opfylde formålene med Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af dem, eller hvis sletning vil stride mod Patent- og Varemærkestyrelsens forpligtelser efter gældende lovgivning.

Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Patent- og Varemærkestyrelsen fremover – bortset fra opbevaring - kun behandle dine oplysninger under særlige omstændigheder og til særlige formål.

Retten til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af dine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt få overført disse personoplysninger fra Patent- og Varemærkestyrelsen til en anden dataansvarlig.

Ønsker du at gøre brug af en af ovenstående rettigheder, skal du kontakte os. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.