Behandling af personoplysninger, når du bestiller en serviceydelse

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Patent- og Varemærkestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Patent- og Varemærkestyrelsen 
Helgeshøj Allé 81 
2630 Taastrup 
CVR-nr.: 17039415 
Telefon: (+45) 43 50 80 00 
E-mail: pvs@dkpto.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at opfylde den kontrakt, vi har med dig, eller for at indgå en kontrakt med dig.
 • at gennemføre brugerundersøgelser med henblik på at forbedre vores erhvervsservice.
 • at finde fejl i systemer, føre statistik, foretage revision mv.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • Ved gennemførsel af brugerundersøgelse, udarbejdelse af statistik mv. er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • Når vi behandler dit CPR-nummer er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger i form af identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail og telefonnummer
 • CPR-nummer, hvis du selv oplyser dette, eller hvis vi selv indhenter det i forbindelse med gældsinddrivelse.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine almindelige personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere, som på styrelsens vegne behandler de ovennævnte almindelige personoplysninger. Patent- og Varemærkestyrelsen har indgået databehandleraftaler med disse.
 • Skatteforvaltningen i forbindelse med eventuel gældsinddrivelse
 • Andre, når det er påkrævet ved lov, eller for at beskytte dig, din sikkerhed og dine rettigheder. Vi vil give dig besked, hvis vi i medfør af lovgivningen bliver nødt til at videregive dine personoplysninger, medmindre vi som følge af en retsafgørelse eller en lovbestemt pligt er forhindret heri.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger kommer fra dig selv og fra databaser i Danmark.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt. Det gør vi for at overholde vores juridiske forpligtelser, relevant lovgivning, løse tvister, opretholde sikkerheden, forhindre svindel og misbrug, eller håndhæve vores aftale. Vi beholder oplysningerne i op til 10 år efter aftalen er afsluttet.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, som du kan gøre brug af, i forhold til Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af personoplysninger om dig.

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Patent- og Varemærkestyrelsen behandler om dig, samt ret til at få adgang til en række yderligere oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Retten til at blive glemt

I visse særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen selv sletter dem. Du kan ikke få oplysninger slettet, så længe de er nødvendige for at opfylde formålene med Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af dem, eller hvis sletning vil stride mod Patent- og Varemærkestyrelsens forpligtelser efter gældende lovgivning.

Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Patent- og Varemærkestyrelsen fremover – bortset fra opbevaring - kun behandle dine oplysninger under særlige omstændigheder og til særlige formål.

Retten til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af dine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt få overført disse personoplysninger fra Patent- og Varemærkestyrelsen til en anden dataansvarlig.

Ønsker du at gøre brug af en af ovenstående rettigheder, skal du kontakte os. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.