Behandling af personoplysninger, når du henvender dig telefonisk til Patent- og Varemærkestyrelsen

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Patent- og Varemærkestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Patent- og Varemærkestyrelsen 
Helgeshøj Allé 81 
2630 Taastrup 
CVR-nr.: 17039415 
Telefon: (+45) 43 50 80 00 
E-mail: pvs@dkpto.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@em.dk
  • På telefon: 33 92 33 50
  • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen.

Vi bruger også dine oplysninger til at finde fejl i systemer, føre statistik og foretage revision.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, jf. forvaltningsloven, jf. LBK nr. 433 af 22/04/2014 med senere ændringer i LOV nr. 503 af 23/05/2018

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger i form af identifikationsoplysninger, herunder bl.a. navn, adresse, e-mail, telefonnummer og sagsnummer.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine almindelige personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere, som på styrelsens vegne behandler de ovennævnte personoplysninger. Patent- og Varemærkestyrelsen har indgået databehandleraftaler med disse.

Dine oplysninger kan blive videregivet i forbindelse med anmodninger om aktindsigt.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Hvis en person uden for EU og EØS anmoder om aktindsigt, vil dine oplysninger blive videregivet i det omfang vi er forpligtet til dette efter lovgivningen. Videregivelse sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra g. og art. 86.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger kommer fra dig selv.

Opbevaring af dine personoplysninger

Telefonnumre gemmes i op til 13 måneder efter seneste telefonsamtale.

Hvis, der på baggrund af telefonsamtalen udarbejdes et telefonnotat i overensstemmelse med forvaltningsloven opbevares personoplysninger under hensyn til gældende lovgivning, der regulerer vores arbejde, herunder forvaltningsretten, offentlighedsloven, arkivloven og vores internationale forpligtigelser. Den endelige opbevaringsperiode vil derfor blive fastlagt ud fra dette samt under hensyn til, at der fortsat er et formål med opbevaringen. Vi kan oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens saglige behov for opbevaring af oplysningerne, herunder bl.a. behovet for at kunne rekonstruere bortkomne data.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, som du kan gøre brug af, i forhold til Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af personoplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af en af ovenstående rettigheder, skal du kontakte os. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Patent- og Varemærkestyrelsen behandler om dig, samt ret til at få adgang til en række yderligere oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Retten til at blive glemt

I visse særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen selv sletter dem. Der er dog som hovedregel ikke mulighed for at slette oplysninger på grund af forvaltningsretten, offentlighedsretten og arkivloven, som gælder for offentlige myndigheder. Du kan derfor ikke få oplysninger slettet, så længe de er nødvendige for at opfylde formålene med Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af dem, eller hvis sletning vil stride mod Patent- og Varemærkestyrelsens forpligtelser efter gældende lovgivning.

Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Patent- og Varemærkestyrelsen fremover – bortset fra opbevaring - kun behandle dine oplysninger under særlige omstændigheder og til særlige formål.

Retten til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af dine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt få overført disse personoplysninger fra Patent- og Varemærkestyrelsen til en anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.