Vores udsyn går længere end til Danmarks grænser

Den internationale indsats spiller en væsentlig rolle i vores daglige arbejde. Vi øver bl.a. indflydelse i europæiske og internationale arbejdsgrupper og komitéer og deltager i samarbejdsprojekter med andre landes rettighedsmyndigheder.

De danske synspunkter skal være repræsenteret, når europæiske og internationale rettigheder bliver diskuteret og forhandlet. Det er en del af Patent- og Varemærkestyrelsens ansvar. Vi prioriterer europæisk og internationalt samarbejde højt og arbejder for at skabe de bedste rammevilkår for danske virksomheder. Ikke bare i Danmark, men også uden for landets grænser.

Vi deltager både i nordiske, europæiske og globale samarbejder, hvor vi indgår i komitéer i de styrende organer og de faglige arbejdsgrupper. 

Her har vi indflydelse

EU

Arbejdet foregår blandt andet i rådsarbejdsgrupper og ekspertgrupper, hvor vi drøfter aktuelle emner og forhandler nye europæiske retsakter samt giver udtryk for danske synspunkter og holdninger.

European Patent Organisation (EPO)

Arbejdet i EPO foregår i det øverste organ, Administrationsrådet, samt i budget- og finanskomitéen, patentlovskomitéen, den tekniske og operationelle komité og select committee.

World Intellectual Property Organization (WIPO)

Vores arbejde i WIPO foregår i en række komitéer, primært inden for bl.a. patent, varemærke, design, udvikling og traditionel viden. Her foregår de overordnede politiske diskussioner. Derudover deltager vi i en række arbejdsgrupper, der arbejder med udvikling af enkelte internationale systemer, fx B+ gruppen.

European Intellectual Property Office (EUIPO)

Vores arbejde i EUIPO foregår i det øverste organ, Administrationsrådet samt budgetkomiteen, i Management Board og Budget Committee, i harmoniseringsprojekter samt og i en række arbejdsgrupper.

Se organisationsdiagrammer

Tradition for internationale samarbejdsprojekter

Et fornuftigt rettighedssystem er rygraden for international handel. Derfor har vi i Patent- og Varemærkestyrelsen en langvarig tradition for samarbejde med søstermyndigheder verden over. På den måde kan vi fremme gode og ensartede rammevilkår på rettighedsområdet. Til gavn for både international handel, danske virksomheder og de lande, vi samarbejder med. 

Samarbejdet tager typisk form af myndighedssamarbejde mellem to landes rettighedsmyndigheder. Ofte bliver der samarbejdet om at opbygge kapacitet inden for sagsbehandling af patent og varemærker, kunderelationer, rettighedsinformationsvirksomhed og håndhævelse af rettigheder. Samarbejdet med udenlandske myndigheder sikrer, at vores medarbejdere kan holde sig skarpe på den seneste internationale udvikling.

Vores aktuelle samarbejdsprojekter

Aktuelt har vi i Patent- og Varemærkestyrelsen samarbejdsprojekter med rettighedsmyndigheder i:

  • Brasilien og Argentina (fælles projekt)
  • Indien

Som led i vores aktuelle projekter har vi udstationerede sektorrådgivere på de danske ambassader i blandt andet Brasilia og New Delhi. 

Myndighedssamarbejdet medfinansieres af Udenrigsministeriet og understøtter Danmarks udviklings- og udenrigspolitik samt Regeringens strategi for Økonomisk Diplomati.

Øvrige samarbejdsprojekter

I Patent- og Varemærkestyrelsen deltager vi desuden i EU-twinning-projekter på rettighedsområdet i:

  • Serbien
  • Egypten

Et twinning-projekt er et samarbejde mellem to offentlige institutioner, hvor der deles praktisk viden, og en erfaren medarbejder udstationeres i samarbejdslandet.

Vi har desuden gensidigt udviklingssamarbejde med:

  • Gulf Cooperation Council Patent Office

Projekterne administreres af styrelsens sektion for Internationale Projekter (IPRO).

Vi har tidligere gennemført samarbejdsprojekter med rettigheds-myndigheder i en række andre lande, bl.a. Armenien, Bulgarien, Kroatien, Malta, Moldova, Montenegro, Makedonien, Polen, Rumænien, Rusland, Saudi Arabien, Tyrkiet, Ukraine og Vietnam.