Hotline om kopivarer

Hotlinen kan afgive vejledende udtalelser i konkrete sager om, hvorvidt der er begået en krænkelse i form af piratkopiering.

Sådanne vejledende udtalelser er alene baseret på brugerens oplysninger og Hotlinens undersøgelse i relevante registre over registrerede rettigheder i Danmark. Hotlinen foretager altså ikke en undersøgelse af sagens faktiske omstændigheder. Hotlinen har ikke kompetence til at træffe afgørelse eller give bindende forhåndsbesked i konkrete sager, og enhver udtalelse fra Hotlinen er derfor kun vejledende.

Den konkrete vurdering af, om der foreligger en krænkelse, henhører under domstolene, der ikke er bundet af Hotlinens vejledning. Det er derfor muligt, at domstolene vil nå et andet resultat end Hotlinen. Hotlinen vejleder derfor ikke, hvis der allerede er anlagt en sag ved domstolene om samme tvist.

Hotlinen behandler kun sager om piratkopiering, dvs. sager hvor der er tale om identiske eller næsten identiske produkter, design eller varemærker. Det ligger uden for Hotlinens kompetence at vurdere, om der er sket en krænkelse af uregistrerede varemærke- eller designrettigheder, som er stiftet ved ibrugtagning samt sager om krænkelse af ophavsretsloven (hører under Kulturministeriet ressort) eller markedsføringsloven (hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen).

Vejledningen kan ikke danne grundlag for rådgiveransvar.

Hotline om kopivarer varetages af styrelsens enhed for Håndhævelse og Anti-piratkopiering, som er oprettet i medfør af lovforslag L24, der blev vedtaget af Folketinget den 1. december 2016 for at styrke indsatsen mod piratkopiering.

Hvem kan få en vejlendende udtalelse?

Vejledende udtalelser til virksomheder i konkrete sager om piratkopieringskrænkelser er forbeholdt mikrovirksomheder og små- og mellemstore virksomheder som defineret i Europa-Kommissionens statsstøtteregler. Definitionen omfatter pt. virksomheder som beskæftiger under 250 personer og som har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

Generel vejledning

Vejledning fra Hotlinen, som ikke angår konkrete sager, er støttet af EUIPO (Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret).