Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for Patent- og Varemærkestyrelsens salg og levering af serviceydelser. Patent- og Varemærkestyrelsen er ved lov* berettiget til at sælge og levere serviceydelser.

1. Generelt

Information om Patent- og Varemærkestyrelsen, der er en offentlig styrelse under Erhvervsministeriet:

Patent- og Varemærkestyrelsen (Styrelsen)

Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup, Danmark

Telefon: 4350 8000

Kundecenter: 4350 8301

E-mail: pvs@dkpto.dk

CVR-nr.: 17 03 94 15

På www.dkpto.dk/kundecenter findes aktuelle åbningstider, kontaktoplysninger og kontaktformular, så Styrelsen kan kontaktes uden for åbningstider, hvorefter Styrelsen kontakter kunden inden for 24 timer.

2. Bestilling

Bestilling af en serviceydelse foregår ved henvendelse fra kunden til Styrelsen.

Se undtagelse her

2.1 Standard serviceydelser

For standard serviceydelser har Styrelsen fastsat nogle standardpriser, som fremgår af prislisten. Bestillingen sker i øvrigt som nedenfor anført. Ændringerne i standardpriser, der fremgår af prislisten, varsles senest tre uger før ikrafttræden. Varslingen sker på styrelsens hjemmeside/nyhedsbrev.

Ved bestilling bekræfter Styrelsens kundecenter ordrens modtagelse samt vilkårene herfor ved fremsendelse af en ordrebekræftelse, hvorefter opgaven påbegyndes. Aftalen, der indgås ved kundens accept af bestillingen, opbevares af Styrelsen.

2.2 Ikke standard serviceydelser

Kunden kan anmode Styrelsen om tilbud på en serviceydelse. På baggrund af anmodningen modtager kunden et tilbud om salg og levering af serviceydelsen fra Styrelsen. Såfremt Styrelsens tilbud samt salgs- og leveringsbetingelser ikke er accepteret skriftligt inden for fristen, der fremgår af tilbuddet, bortfalder tilbuddet automatisk. Ved accept af tilbuddet accepteres ligeledes nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Når tilbuddet er accepteret, modtager kunden en ordrebekræftelse. Både tilbuddet og ordrebekræftelsen indeholder blandt andet en beskrivelse af, hvilken undersøgelse eller overvågning parterne er blevet enige om, at Styrelsen skal udføre som serviceydelse, hvornår serviceydelsen leveres samt den samlede pris for serviceydelsen.

2.3 Andre vilkår

Aftaler om levering af serviceydelser med børn og unge kan kun indgås af forældre eller andre, der kan handle på barnets eller den unges vegne. Bestillingen kan alene foretages på dansk.

3. Betaling

Styrelsen anvender SSL (Secure Socket Layer) til at kryptere betalingsoplysninger i sit betalingssystem. Uvedkommende kan derfor ikke aflæse kundens kortnummer eller andre informationer under eller efter transaktionen. Data fra transaktion med betalingskort anvendes kun i forbindelse med den konkrete betaling. De gemmes ikke.

Kunden får en faktura med indbetalingskort og kan betale ved bankoverførsel eller i visse tilfælde ved benyttelse af Styrelsens kontoordning, PVSkonto, såfremt en sådan er oprettet. Ved modtagelse af faktura er betalingsfristen 30 dage fra fakturadato.

Serviceydelser i form af varemærkeovervågninger løber indtil de bliver opsagt med minimum en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Dog vil sådanne serviceydelser automatisk ophøre, såfremt kunden ikke betaler den årlige opkrævning for serviceydelsen. Vederlaget skal betales senest 30 dage efter fakturadato.

4. Pris

En samlede pris for serviceydelsen vil blive oplyst af Styrelsen inden kundens bestilling. Efter bestilling vil den samlede pris fremgå af ordrebekræftelsen.

5. Levering

Leveringstidspunkt for Styrelsens serviceydelse vil i forbindelse med bestillingen blive oplyst for kunden og vil ligeledes fremgå af ordrebekræftelsen. Styrelsen påbegynder serviceydelsen hurtigst muligt efter modtagelse af bestillingen.

Elektronisk levering af serviceydelsen sendes krypteret. Kunden kan aktivt fravælge dette. Enkelte services kan alene sendes som almindelig mail. Dette vil fremgå af tilbud og/eller ordrebekræftelse for ydelsen. Kontakt kundecentret på 43 50 83 01 for yderlige oplysninger.

6. Ingen fortrydelsesret

Der gælder ingen fortrydelsesret i forbindelse med bestilling af Styrelsens serviceydelser, idet Styrelsen har ret til straks efter modtagelsen af en bestilling at påbegynde udførelsen af ydelserne.

7. Information om serviceydelser

En generel beskrivelse af Styrelsens standard serviceydelser findes på Styrelsens hjemmeside. Beskrivelsen på hjemmesiden er alene orienterende, og den endelige beskrivelse af serviceydelsen vil fremgå af ordrebekræftelsen.

8. Styrelsens generelle forpligtelser

Styrelsen skal levere serviceydelsen i form af en skriftlig undersøgelsesrapport eller løbende overvågningsrapporter (samlet kaldet Rapporterne) i elektronisk form eller som nærmere aftalt inden for det aftalte tidspunkt. Kunden bærer forsendelsesrisikoen. Styrelsen vil besvare rimelige forespørgsler fra kunden om Rapporternes vigtigste egenskaber.

9. Kundens generelle forpligtelser

Kunden er forpligtet til at levere de informationer, der er nødvendige for, at Styrelsen kan levere den ønskede serviceydelse.

Såfremt kunden ikke har leveret nødvendige eller korrekte informationer, kan Styrelsen ikke levere den aftalte serviceydelse, eller levering af serviceydelsen kan blive forsinket, ufuldstændig eller mangelfuld. Kunden kan ikke påregne, at Styrelsen vil kontakte kunden med henblik på tilvejebringelse af oplysninger, som ikke er tilvejebragt af kunden selv.

10. Ansvarsfraskrivelse

I et globalt informationssamfund kan det ikke udelukkes, at der kan forekomme relevant information af betydning for kunden, som ikke er medtaget i Rapporterne, selvom Styrelsen har udarbejdet Rapporterne på baggrund af søgninger i anerkendte databaser. Kunden er derfor bekendt med og indforstået med, at det kan forekomme, at sådan information ikke er medtaget i Rapporterne.

Styrelsen indestår ikke for, at databaserne, der benyttes til at foretage undersøgelser eller overvågninger i, er komplette eller korrekte, idet Styrelsen ikke har modtaget en sådan indeståelse fra databaseværterne.

Rapporterne indeholder alene sorteret målrettet information og eventuel vejledning om gældende regler og systemer. Rapporterne indeholder på ingen måde endelige vurderinger, anbefalinger eller rådgivning om, hvorledes kunden bør agere på baggrund af Rapporterne. Anvendelse af rapporterne og enhver fortolkning heraf sker på kundens eget ansvar. Kunden opfordres til eventuelt at søge rådgivning hos egne rådgivere i relation til Rapporterne. Ved indlevering af fysisk materiale (modeller m.v.) til Styrelsen sker dette på kundens eget ansvar. Styrelsen er derfor ikke erstatningspligtig for eventuelle skader, der måtte opstå eller for bortkomst af det indleverede fysiske materiale.

11. Ændringer

Såfremt den igangværende undersøgelse viser, at det er nødvendigt at anvende yderlige tid til undersøgelser end først antaget, forbeholder Styrelsen sig ret til at foretage ændringer i forhold til en ordrebekræftet serviceydelse i form af en undersøgelsesrapport, herunder blandt andet af pris og leveringstid. Styrelsen foretager dog ikke ændringen uden, at kunden har accepteret ændringen. Såfremt parterne ikke kan blive enige om ændringen, vil undersøgelsesrapporten blive yderligere begrænset eller mindre informativ end først antaget.

12. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i relation til den leverede serviceydelse tilhører Styrelsen, for så vidt disse ikke allerede tilhører tredjemand eller kunden.

13. Erstatningsansvar

Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler. Bortset fra tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt kan Styrelsens samlede erstatningsansvar i relation til den leverede serviceydelse dog aldrig overstige det beløb, som kunden har betalt for serviceydelsen.

Styrelsen er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte har nogen forbindelse til den leverede serviceydelse, ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, tab af forventet besparelse, goodwill, eller lignende.

14. Force majeure

Ingen af parterne er ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af force majeure, herunder nedbrud af IT systemer, naturkatastrofer, arbejdsnedlæggelser, politisk uro, krig eller andre lignende tilfælde, som udtrykket normalt forstås i dansk ret.

15. Persondatapolitik

Med henblik på at kunne indgå en aftale med Styrelsen er det nødvendigt, at en forbruger som er kunde afgiver personlige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Oplysningerne registreres hos Styrelsen, som er den dataansvarlige. Oplysningerne opbevares i min. 5 år i henhold til bogføringsloven. Styrelsen benytter alene disse oplysninger til brug for levering af bestilte serviceydelser, ordrebekræftelse, betalingsopkrævning og lignende samt til interne statistiske formål. Oplysningerne overdrages ikke til tredjemand.

Forbrugeren kan til enhver tid få indsigt i, gøre indsigelse mod eller få rettet registrerede oplysninger ved henvendelse til Styrelsen via den informationsdata, der er nævnt under punkt 1.

På Styrelsens hjemmeside, anvendes der cookies.

16. Tavshedspligt og hemmeligholdelse

Alle medarbejdere i Styrelsen har underskrevet en klausul om tavshedspligt. En sådan tavshedspligt følger også af forvaltningsloven og straffeloven. Endvidere er de serviceydelser, som Styrelsen leverer, undtaget fra offentlighedslovens regler om aktindsigt.

17. Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister mellem parterne, der udspringer af eller i relation til et køb af serviceydelserne, der reguleres af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, er udelukkende undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

* Se Styrelsens hjemmel til at tilbyde serviceydelser i Varemærkeloven § 47, Designloven § 52, Patentloven § 71 og Brugsmodelloven § 65.