Privatlivspolitik

Vi behandler de oplysninger, du giver os, eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Information om behandling af dine oplysninger

Patent- og varemærkestyrelsen som dataansvarlig

Patent- og Varemærkestyrelsen er dataansvarlig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det vil sige, at Patent- og Varemærkestyrelsen er ansvarlig for, at de oplysninger, Patent- og Varemærkestyrelsen modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller en anden henvendelse, kun behandles i overensstemmelse med gældende regler. 

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, e-mailadresse eller et CPR-nummer.

Hvorfra stammer oplysningerne?

Patent- og Varemærkestyrelsen behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere. Patent- og Varemærkestyrelsen kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere, når det er nødvendigt for Patent- og Varemærkestyrelsens varetagelse af opgaver. 

Hvornår må vi bruge dine oplysninger?

Det er Patent- og Varemærkestyrelsens opgave at behandle, registrere og publicere oplysninger om intellektuelle ejendomsrettigheder.

Vi er i den forbindelse, under henvisning til de enkelte rettighedslove, forpligtet til at informere offentligheden om intellektuelle rettigheder, der ansøgt om, og som er eller har været i kraft her i landet. Patent- og Varemærkestyrelsen har endvidere lovhjemmel til, i de enkelte rettighedslove, at udbyde serviceydelser.

Patent- og Varemærkestyrelsen varetager også danske interesser i relevante internationale fora, herunder WIPO, EPO, EUIPO, osv.

Patent- og Varemærkestyrelsen hører under Erhvervsministeriet og arbejder i den forbindelse med forberedelse af ny lovgivning på vores ressortområde, samt betjening af ministeriet. 

Hvor behandles dine personoplysninger?

Patent- og Varemærkestyrelsen behandler primært dine personoplysninger i vores journaliseringssystemer og selvbetjeningsløsninger på vores hjemmeside. 

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Medarbejderne i Patent- og Varemærkestyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag, eller andre formål angivet ovenfor.

Det kan fx ske, hvis vi modtager en patentansøgning, hvor du optræder som ansøger, opfinder, eller fuldmægtig. Vi vil i den forbindelse indhente og behandle oplysninger om primært dit navn, adresse og evt. faktureringsoplysninger til brug for opkrævning af gebyrer for behandling, publicering og vedligeholdelse af ansøgningen/rettigheden.

Medarbejderne i Patent- og Varemærkestyrelsen underskriver tavshedserklæringer for at sikre fortroligheden af dine oplysninger i forbindelse med deres ansættelsesstart.

Patent- og Varemærkestyrelsen anvender primært egne systemer til brug for databehandling. Fremadrettet bliver It-systemerne placeret hos styrelsen ”Statens IT”, hvor de efter instruks fra Patent- og Varemærkestyrelsen har adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at kunne varetage driften af IT-systemerne.

Hvordan og hvor længe opbevarer vi oplysninger om dig?

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt i IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang, og på servere, placeret i særligt sikrede lokaler. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler, og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

Oplysninger om dig gemmes så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder Arkivloven.

I hvilke tilfælde videregiver vi oplysninger om dig?

Videregivelse vil kun ske, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse. De oplysninger, du afgiver til Patent- og Varemærkestyrelsen, vil ofte blive videregivet til en eller flere af følgende:

 • Andre offentlige myndigheder, fx Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Erhvervsministeriet, SKAT, politiet, osv.
 • Databehandlere, i det omfang det er nødvendigt for at vedligeholde vores sagsbehandlingssystemer.
 • Brugere af vores elektroniske database(r), der indeholder de sager og rettigheder vi skal holde tilgængeligt for offentligheden, herunder private leverandører af databaser over IP-rettigheder. Vi videregiver kun oplysninger, som vi har en lovbestemt pligt til at offentliggøre og holde tilgængeligt for offentligheden.
 • Dine oplysninger kan blive videregivet i forbindelse med anmodninger om aktindsigt.
 • Internationale organisationer og andres landes IP-kontorer inden for rammerne af internationalt samarbejde og aftaler. Vi udleverer som udgangspunkt kun oplysninger, som vi har en lovbestemt pligt til at offentliggøre og holde tilgængeligt for offentligheden offentliggøre.

Dine rettigheder

Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder. Rettighederne fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22.

I det følgende beskrives dine rettigheder mere overordnet. Hvis du ønsker en mere udførlig beskrivelse af dine rettigheder, kan du læse forordningen, Vejledning om de registreredes rettigheder fra Datatilsynet eller rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver DPO@em.dk.

Underretning om, at dine personoplysninger behandles

Patent- og Varemærkestyrelsen skal give dig en række informationer, hvis vi behandler oplysninger om dig. Det gælder både, når vi modtager oplysninger fra dig, men også når vi modtager oplysninger om dig fra andre end dig selv.

Du skal have oplysninger om:

 • Den dataansvarlige
 • Kontaktoplysninger om databeskyttelsesrådgiveren
 • Formålene med og retsgrundlaget for behandling af oplysningerne
 • Hvilke oplysninger, der indsamles
 • Hvor oplysningerne stammer fra
 • Hvem der modtager oplysningerne
 • Hvor længe oplysningerne opbevares, eller kriterier der bruges til at fastlægge, hvor længe oplysningerne opbevares
 • Din ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af brugen af oplysninger om dig
 • Din ret til at klage over behandlingen af personoplysninger

Patent- og Varemærkestyrelsen kan undlade at give oplysningerne, hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats, eller i de tilfælde, hvor det vurderes, at du allerede må antages at være bekendt med oplysningerne.

Indsigt i hvilke oplysninger, der behandles

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Patent- og Varemærkestyrelsen behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage nedenstående oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig:

 • Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen
 • Kategorier af personoplysninger, og hvis muligt, oplysninger om hvorfra de stammer
 • Modtagerne af oplysningerne
 • Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret, eller kriterier, der anvendes til at fastlægge, hvor længe oplysningerne opbevares
 • Din ret til at anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af brugen af oplysninger om dig

Patent- og Varemærkestyrelsen kan afvise at imødekomme din anmodning om indsigt, hvis du derved vil få oplysninger, der kan krænke andres rettigheder og friheder.

Retten til berigtigelse af oplysninger, der behandles

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Retten til sletning af oplysninger, der behandles

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig så hurtigt som muligt. Der er dog som hovedregel ikke en mulighed for at slette oplysninger på grund af forvaltningsretten, offentlighedsloven og arkivloven, som gælder for offentlige myndigheder. Du kan nemlig ikke få oplysningerne slettet, så længe de er nødvendige for at opfylde formålene med Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af dem, eller hvis sletning vil stride mod Patent- og Varemærkestyrelsens forpligtelser efter gældende lovgivning og internationale forpligtelser.

Retten til begrænsning af oplysninger, der behandles

Under visse omstændigheder har du ret til, at behandlingen af oplysninger om dig begrænses, f.eks. mens det undersøges, om oplysningerne er korrekte, eller om oplysningerne er nødvendige for at fastlægge et retskrav.

Informationssikkerhed

Det er en høj prioritet at beskytte de oplysninger, vi behandler, mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion. Vi er særligt opmærksomme på at sikre dine oplysninger, og vi har blandt andet en informationssikkerhedspolitik, der er udmøntet i en række sikkerhedsregler, der relaterer sig til ISO27001 standarden. Reglerne underbygges af en række vejledninger og instruktioner. I tillæg hertil er der implementeret en række tekniske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse imod såvel fysisk som elektronisk adgang for uvedkommende.

Klagemuligheder og rådgivning

Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynet kan kontaktes på e-mail: dt@datatilsynet.dk. Datatilsynets adresse er: Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven overholdes. Datatilsynet har bl.a. til opgave at vejlede og rådgive myndighederne i behandlingen af personoplysninger.

Datatilsynet behandler også klager over myndigheders behandling af personoplysninger samt gennemfører inspektioner hos myndigheder og private virksomheder.

Databeskyttelsesrådgiver

Erhvervsministeriet har udpeget en fælles databeskyttelsesrådgiver for alle institutioner i ministeriet. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at underrette og rådgive Patent- og Varemærkestyrelsen og de ansatte, der behandler personoplysninger, om deres forpligtelser i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Dertil er det databeskyttelsesrådgivernes opgave at overvåge Erhvervsministeriets syv styrelser og departements overholdelse af databeskyttelsesforordningen og sikre, at de overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mailadressen DPO@em.dk eller på telefonnummer 33 92 33 50. Du skal være opmærksom på, at ønsker du at sende sikker digital post, skal det sendes til Erhvervsministeriets hovedpostkasse, som videresender det til DPO@em.dk.

Privatlivspolitik for sociale medier

1. Formål med brug af personoplysninger

Når Patent- og Varemærkestyrelsen bruger personoplysninger på Facebook, LinkedIn, Twitter og YouTube gør vi det på følgende måde:

Vi håndterer dine oplysninger for at kunne besvare henvendelser og indlæg, vi modtager fra dig (på de kanaler, hvor dette er muligt)
Vi benytter os af ovennævnte sociale mediers demografiske og anonymiserede brugerdata til at bedre at målrette vores kommunikation.

2. Grundlaget for brugen af dine personoplysninger

Grundlaget for vores håndtering af dine personoplysninger på Facebook, LinkedIn, Twitter og YouTube er det samtykke, du har givet til det pågældende sociale medie.

Når vi bruger personoplysninger til at målrette vores indhold, gør vi det i overensstemmelse med dit samtykke til Facebook, LinkedIn, Twitter og YouTubes privatlivspolitik, så vi bedst muligt kan løfte de kommunikationsopgaver, vi har som offentlig myndighed. Vi respekterer de privatlivsindstillinger, du har knyttet til din personlige profil.

3. De typer af personoplysninger vi håndterer

Når vi målretter vores indhold ved fx annoncering, segmenterer vi på køn, alder, geografi og interesser på baggrund af den viden, du har givet Facebook og LinkedIn adgang til om dig. Vi har kun adgang til oplysningerne i anonymiseret form. Det er således kun Facebook og LinkedIn, der kan identificere dig på baggrund af oplysningerne.

4. Ansvaret for henvendelsers indhold

Det er dig som bruger, der har ansvaret for indholdet af det, du skriver på Facebook, LinkedIn, Twitter og YouTube. Vi anbefaler derfor, at du ikke deler oplysninger, som du ikke ønsker offentliggjort. Vi sletter hurtigst muligt fortrolige og følsomme personoplysninger såsom cpr-nummer, helbredsoplysninger eller bankoplysninger, hvis disse skulle blive offentliggjort på platformen. Vi forbeholder os i øvrigt retten til at fjerne stødende materiale samt materiale, der er ulovligt, eller ikke følger vores retningslinjer.

Vi sagsbehandler ikke via sociale medier og henstiller derfor til, at der for så vidt angår konkrete sager, rettes henvendelse til vores hovedpostkasse pvs@dkpto.dk.

5. Sletning

Henvendelser og vores offentliggjorte indhold på Facebook, LinkedIn, Twitter og YouTube vil ligge tilgængeligt, så længe det pågældende sociale medie tillader det. Det kan dog være vanskeligt at søge den frem efter et stykke tid. Ønsker du en henvendelse eller en kommentar slettet, skal du selv slette den.

6. Cookies

Vi indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på vores hjemmeside med det formål at levere målrettet annoncering via ovennævnte sociale medier. Du skal være opmærksom på, at der vil blive sat en cookie ved brug af disse sociale medier.

Retningslinjer for brugernes anvendelse af myndighedes sociale medier 

Patent- og Varemærkestyrelsen bruger sociale medier blandt andet til at kommunikere information om immaterielle rettigheder til både virksomheder og enkeltpersoner. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om generel oplysning til borgere og virksomheder, og at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke foretager sagsbehandling på sociale medier.

Opslag og kommentarer bliver screenet løbende for at give svar til debatdeltagere, hvis det er relevant.

Vi sletter som udgangspunkt ikke opslag og kommentarer. Dog forbeholder vi os retten til at slette opslag og kommentarer uden varsel, hvis deltagere ikke overholder god takt og tone.

Du kan til enhver tid slette egne opslag og kommentarer.

Patent- og Varemærkestyrelsen er ikke ansvarlig for deltageres eventuelle uretmæssige brug af andre personers data på Patent- og Varemærkestyrelsen sociale medier. Derudover er Patent- og Varemærkestyrelsen ikke ansvarlig for handlinger eller undladelser, der måtte være en følge af, at en deltager følger en anden deltageres råd givet på Patent- og Varemærkestyrelsens sociale medier.

Elektroniske nyhedsbreve

I forbindelse med afsendelse og brug af elektroniske nyhedsbreve, giver modtageren tilladelse til, via bekræftelses-email og bekræftelse af samtykke, at Patent- og Varemærkestyrelsen må sende modtageren elektroniske nyhedsbreve og e-mails.

Endvidere giver modtageren samtykke til at Patent- og Varemærkestyrelsen har adgang, via spy pixels, til at se om modtageren har åbnet et nyhedsbrev og om modtageren har klikket på et eller flere links.

Patent- og Varemærkestyrelsen bruger ikke denne data aktivt i kommunikationen mod modtageren, men udelukkende til at se hvor stor en åbning og klikrate de udsendte nyhedsbreve har.

Om denne politik og vores kontaktoplysninger

Cookiepolitik

Patent- og Varemærkestyrelsen har en cookiepolitik, der fortæller, hvordan vi behandler cookies på vores hjemmesider.

Ændring af nærværende privatlivspolitik

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. Du kan altid se øverst i denne privatlivspolitik, hvornår politikken sidst er blevet opdateret.

Kontaktoplysninger 

Patent- og Varemærkestyrelsen

Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup

CVR-nr.: 17039415

Telefon: +45 43 50 80 00

Mail: pvs@dkpto.dk.